رفع مشکالت گذشته، اصلی ترین مشکل امروز محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه برخــی اقدامــات دولــت ماننــد ثبــات اقتصــادی اشــاره کــرد و گفــت: در محیــط زیســت اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه و فضــای بســیار خوبــی بــرای ســرمایهداران در ایــن حــوزه از جملــه در فناوریهــای ســبز و پــاک فراهــم شــده اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، معصومـه ابتـکار در نشسـت صمیمـی بــا نخبــگان و نهادهــای مدنــی حامــی محیــط زیســت ایــن اســتان، ضمــن تبریــک ایــام دهــه فجــر، افــزود: دولــت یازدهــم از بعــد ثبــات اقتصــادی و ایجــاد امنیــت بــرای ســرمایهگذاری نیــز اقدامــات مهمــی را انجــام داده تــا بخـش خصوصـی بـا سـرمایههای خـود فعـال شـود و زمینـه در عرصـه محیـط زیســت، فناورهــای ســبز و پــاک، فضــا بــرای مشــارکت و ســرمایهگذاری بس ـیار فراه ـم اس ـت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســند فرابخشــی محیــط زیســت ســند روزآمــد و جامــع در برنامــه ششــم اســت، گفــت: مشــکل محیــط زیســت فرابخشــی اسـت و سـند برنامـه ششـم ایـن قابلیـت را دارد کـه ایـن موضـوع در بخـش اسـتانی جایـگاه خـود را پیـدا کنـد. دولـت بـه محیـط زیسـت نـگاه ویـژهای دارد و بــا ابــلاغ سیاســتهای کلــی نظــام توســط رهبــر معظــم انقــلاب و نــگاه خــاص دولــت، مجلــس شــورای اســلامی و قــوه قضائیــه، مــا دغدغــه جهتگیریهــای کلان را در ایــن حــوزه نداریــم.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه مهمتریــن مسـأله مـا ایـن اسـت کـه بـرای بخشـی از مشـکلات کـه مربـوط بـه گذشـته ه ـم هس ـت راه ح ـل پی ـدا کنی ـم، اف ـزود: نق ـد و ط ـرح موضوع ـات بخش ـی از مسـأله اسـت ولـی مسـأله اصلـی پیـدا کـردن راهـکار و رفـع مشـکل اسـت.

ابتــکار بــه برنامهریــزی صحیــح، اجــرای کامــل قوانیــن و ارزیابیهــای زیســت محیطــی بــرای حــل مشــکلات اشــاره کــرد و ادامــه داد: در برخــی طرحهــای اجرایــی کــه خســارتهایی بــه طبیعــت وارد میشــود، توجیــه اقتصــادی آن طــرح مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد و میتــوان گفــت در دولــت یازدهـم تقریبـا هیـچ طرحـی بـدون انجـام ایـن مراحـل عملیاتـی نشـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه قانـون ارزیابـی زیسـت محیطـی شـفاف اسـت، گفـت: طبـق ایـن قانـون، هـر طـرح بزرگـی کـه بایـد اتفـاق بیفتـد مطالعـات ارزیابـی زیسـت محیطـی و عـوارض آن طـرح روی طبیعـت و خسـارت هـای آن نیـز بایـد محاسـبه و اعـلام شـود.

معـاون رییسجمهـور از تشـکیل اتـاق فکـر محیـط زیسـت در بسـیاری از اسـتانها بـا مشـارکت تشـکلها، حوزویـان و بخـش خصـوص خبـر داد و اظه ـار ک ـرد: ای ـن اتاقه ـا ب ـر مبن ـای علاق ـه س ـازمانهای م ـردم نه ـاد ب ـرای رسـیدن بـه تصمیمـات جامـع و کامـل ایجـاد شـدهاند.

وی بــر مشــارکت مردمــی در حــل بســیاری از مســائل از جملــه مســائل سیاســی و محیــط زیســت تأکیــد کــرد و گفــت: از ظرفیــت مــردم در رفــع مشــکلات زیســت محیطــی بایــد اســتفاده کنیــم، موضــوع محیــط زیســت در کشـور و اسـتان هـا بـه یـک موضـوع کلیـدی تبدیـل شـده اسـت. دولـت یازدهـم نسـبت بـه ایـن موضـوع نـه بـه شـکل شـعار و بلکـه در عمـل معتقـد اسـت و حقـوق شـهروندی را برنامهریـزی کـرد تـا مـردم نقـش خودشـان را در همـه مناسـبتها پیـدا کننـد و آزادانـه در فضـای قانونمنـد اظهارنظـر کننـد.

ابت ـکار ب ـا بی ـان اینک ـه یک ـی از ارزشه ـای انق ـلاب اس ـلامی م ـا مردم ـی و فرهنگــی بــودن آن اســت، گفــت: امــروز در ســایه انقــلاب اســلامی ایــران مردمســالاری دینــی و نقــش آفرینــی مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود و مشــارکت در برنامههــای مختلــف تحقــق پیــدا کــرده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.