شفافیت، راه حل قطعی اختالف معادن و محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

ایجــاد شــفافیت در مســائل زیســتمحیطی معــادن میتوانــد راهحلــی پایــدار بــرای مشــکلاتی ماننــد ضعــف نظــارت بــر عملکــرد زیســتمحیطی معــادن، وجــود ضعــف در قوانیــن، عــدم شــفافیت در اســتعلامات میــان ســازمان محیــط زیســت و تعامــلات بــا معــادن باشــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از عیارآنلایــن، در ســالهای اخیــر توســعه معــادن و مقابلــه محیــط زیســت بــا هــدف حمایــت از زیســت بــوم کشــور چالشهایـی را بـه وجـود آورده اسـت. در ایـن یادداشـت تحلیلـی بـه بررسـی تعامــل میــان بخشهــای معــدن و محیطزیســت و تجــارب بینالملــل در خصــوص افشــای اطلاعــات زیســتمحیطی در بخــش منابــع طبیعــی پرداختــه شــده اســت.

مهــم پنداشــتن حفاظــت از محیطزیســت و منابــع طبیعــی، در پــی پررنــگ شــدن دغدغههــای جهانــی و آشــکار شــدن آثــار ناشــی از تخریــب آنهــا، در کشــور مــا رواج پیداکــرده اســت. از ایــن رهگــذر معـادن، بـا توجـه بـه رابطـهی مسـتقیمی کـه بـا محیـط اطـراف خـود دارد، ازجملــه چالشبرانگیزتریــن بخشهــای اقتصــادی درزمینــه تعامــل بــا محیطزیس ـت اس ـت. ل ـذا می ـان مس ـوولین و فعالی ـن دو ح ـوزه، ط ـی چن ـد ســال اخیــر، مشــاجرات فروانــی شــکلگرفته اســت. درحالیکــه مجریــان نهادهــای زیســتمحیطی، معــادن را ازجملــه اصلیتریــن منابــع تخریــب و آلودگــی محیطزیســت عنــوان کردهانــد، بهرهبــرداران معدنــی ایــرادات و مانعتراشــیهای، ازنظــر آنهــا، بیمــورد مســوولین زیســتمحیطی را ســدی در برابــر توســعه بخــش معــدن میداننــد.

تابهحــال راهحلهــای فراوانــی در ایــن خصــوص ارائــه شــده اســت؛ از قبیــل برگــزاری جلســات هماهنگــی، ایجــاد شــورای عالــی معــادن و محیطزیســت، اخــذ مبالغــی جهــت جبــران خســارتها و احیــای محیــط اطــراف، آمــوزش بهرهبــرداران و ... امــا واقعیــت آن اســت کــه بســیاری از مشــکلات زیســت محیطــی حاصــل از فعالیــت معــادن در حضــور همیــن جلســات کمیتههــای مختلــف و شــوراهای عالــی رخداده اســت. از ســوی دیگـر نیـز حفاظـت از محیـط پیرامـون و فراگیـری آموزشهایـی در جهـت آن ب ـرای ی ـک فع ـال اقتص ـادی بهعن ـوان ی ـک هزین ـه اضاف ـی در تولی ـد مط ـرح اسـت، لـذا وی از طریـق هـر راهـی بـه دنبـال فـرار از پرداخـت آن میباشـد.

در ایـن میـان عـلاوه بـر برخـی صدمـات جبرانناپذیـر بـه محیطزیسـت مشـکلات دیگـری نیـز پدیـد آمـده اسـت. در میـان صحبتهـای انجامشـده، چـه توسـط مسـوولین زیسـتمحیطی و چـه بهرهبـردارن معدنـی، میتـوان دریافـت کـه ایـن حـوزه مشـترک دارای مسـائل زیـر اسـت:

ضعــف نظــارت بــر عملکــرد زیســتمحیطی معــادن، وجــود ضعــف در قوانیـن، عـدم شـفافیت در اسـتعلامات، دریافـت مبالغـی بهعنـوان خسـارت. بهواسـطه مسـائلی کـه ذکـر شـد، سـازمانهای زیسـتمحیطی در کشـور بـه بخـش معـدن بـه شـکل یـک مخـرب ذاتـی محیطزیسـت مینگرنـد و بـر آن اســاس بــه تصمیماتــی اتخــاذ میکننــد. بهتبــع آن تصمیمــات نیــز بخــش معــدن ایــن ســازمانها و امــور مرتبــط بــا حفاظــت محیطزیســت را مانــع رش ـد و توس ـعه بخ ـش خ ـود میدانن ـد.

ایجــاد شــفافیت در مســائل زیســتمحیطی معــادن میتوانــد راهحلــی پای ـدار ب ـرای بس ـیاری از ای ـن مش ـکلات باش ـد. در غی ـر ای ـن ص ـورت، تم ـام راهحلهــای پیشــین ارائهشــده بــرای ایــن موضــوع در قالــب شــفافیت میتوانــد کارا باشــد.

تنهــا در صــورت ایجــاد فضایــی شــفاف و برانگیختــن هــوش و حــواس مــردم (چیــزی کــه پــس از مشــکلات زیســتمحیطی رخداده در سراســر کشــور خوشــبختانه فراهمشــده اســت) میتــوان بــرای بهرهبــرداری انگیـزهای جهـت آموختـن مبانـی معـدنکاری سـبز و توسـعه پایـدار ایجـاد کـرد. در ایـن فضـا اسـت کـه دولـت مجبـور بـه تدویـن قوانیـن مـدون در ایـن حــوزه میشــود و بهتبــع آن میتــوان فضــای مناســب جهــت کســبوکار معدنــی ایجــاد کــرد و مــواردی ازایندســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.