طرح تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مدیرعامـل سـازمان بازیافـت و تبدیـل مـواد شـهرداری سـنندج گفـت: بـا هـدف حفاظـت از محیـط زیسـت و کاهـش حجـم زبالـه طـرح تفکیـک از مبـدأ پسـماندهای خشـک در سـطح منطقـه 3 سـنندج آغـاز شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از فـارس سـیروان غفـوری با بیـان اینکـه طرح جمـعآوری پسـماند و بازیافـت زبالههـای خشـک از مبـدأ در سـطح منطقـه 3 ســنندج آغــاز شــد، اظهــار کــرد: مدیریــت ســنتی و بــدون بهرهگیــری از روشهـای علمـی در دفـع پسـماندها صدمـات جبـران ناپذیـری بـه محیـط زیســت و ســلامتی انســانها میرســاند.

وی عنــوان کــرد: طــرح تفکیــک زبالــه از مبــدأ یکــی از اصلیتریــن حلقههــای زنجیــره بازیافــت و بهرهبــرداری از زبالــه بــوده کــه عــلاوه بــر آن کـه میتوانـد شـهر را از آلودگیهـای زیسـت محیطـی نجـات دهـد در رونـق بخش ـیدن ب ـه اقتص ـاد ش ـهری نی ـز تأثیرگ ـذار خواه ـد ب ـود.

وی گفــت: بــا هــدف حفاظــت از محیــط زیســت، جلوگیــری از انتشــار آلودگیهــا، کاهــش حجــم زبالههــای شــهری، اشــتغالزایی، ارتقــای فرهنــگ عمومــی شــهروندان در زمینــه مــواد زائــد و کاهــش هزینههــای سـنگین دفـع زبالـه اجـرای طـرح تفکیـک از مبـدأ پسـماندهای خشـک را در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار گرفــت.

غفــوری تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه روزانــه بــه طــور متوســط قریــب بــه 400 تــن زبالــه در ســطح شــهر ســنندج جمــعآوری میشــود، طــرح تفکیــک زبالــه از مبــدأ راهــکار بســیار مهمــی بــرای رفــع معضــل پســماندهای شــهری و افزایــش بهداشــت محیــط اســت.

مدیرعامـل سـازمان بازیافـت و تبدیـل مـواد شـهرداری سـنندج از آغـاز اجــرای تفکیــک از مبــدأ پســماندهای خشــک خبــر داد و گفــت: در گام نخســت ایــن طــرح در ســطح منطقــه ســه اجــرا میشــود.

غفــوری اعــلام کــرد: بــا همــکاری بخــش خصوصــی دو کانکــس در دو نقط ـه از س ـطح منطق ـه س ـه س ـنندج ( مب ـارک آب ـاد و بل ـوار چم ـران) ب ـرای تحویــل گرفتــن پســماندهای خشــک از شــهروندان نصــب شــده اســت.

وی بیــان کــرد: در راســتای اطلاعرســانی و فرهنگســازی ایــن طــرح 20 هــزار برشــور، پمفلتهــای آموزشــی و فرهنگــی و همچنیــن 20 هــزار نایل ـون زبال ـه نی ـز در بی ـن س ـاکنان منطق ـه 3 توزی ـع ش ـده اس ـت.

غفــوری همچنیــن افــزود: در راســتای رفــاه حــال شــهروندان دو دســتگاه وانــت نیــز بــرای جمــعآوری پســماندهای خشــک اجــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت.

وی عنـوان کـرد: کارت اشـترک بـرای تمامـی سـاکنان منطقـه 3 سـنندج ص ـادر ش ـده و ش ـهروندان در ص ـورت تم ـاس، نیروه ـای اج ـرای ای ـن ط ـرح بـا مراجعـه بـه درب منـزل پسـماندهای خشـک را تحویـل خواهنـد گرفـت.

غفـوری اعـلام کـرد: در راسـتای ترغیـب و مشـارکت بیشـتر شـهروندان در اجـرای بهتـر ایـن طـرح کسـانی کـه بهصـورت حضـوری اقـدام بـه تحویـل پسـماندهای خشـک نماینـد مـواد بهداشـتی و شـوینده تحویـل داده خواهد.

مدیرعامــل ســازمان بازیافــت در نهایــت یــادآور شــد: در صــورت اسـتقبال سـاکنان منطقـه سـه از ایـن طـرح اجـرای طـرح تفکیـک از مبـدأ پســماند در مابقــی ســطح شــهر اجــرا خواهــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.