ارایه طرح مالیت سبز

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: طــرح مالیــات ســبز بــرای اخــذ مالیــات از شــناورها تــا یــک مــاه دیگــر آمــاده و تقدیــم هیــأت دولــت میشــود.

پرویــن فرشــچی اظهــار داشــت: بــر اســاس ایـن طـرح مبلغـی مالیـات یـا عـوارض بـر اسـاس تنــاژ از شــناورها اخــذ و بــرای حفاظــت محیــط زیســت هزینــه میشــود.

وی ادامــه داد: 40 هــزار کشــتی حامــل نفــت در ســال از تنگــه هرمــز عبــور میکننــد کــه اســتانداردهای جهانــی را رعایــت کــرده و آلودگـی اندکـی دارنـد کـه میتـوان ایـن مالیـات را از آن ـان دریاف ـت نم ـود و ب ـرای محی ـط زیس ـت دریایــی اســتفاده کــرد.

معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در خصـوص ایجـاد جزایـر مصنوعـی توسـط کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس، ابــراز داشــت: جمهــوری اســلامی ایــران بــا توجــه بــه خطرهــای زیســت محیطـی ایجـاد ایـن سـازهها بـرای محیـط زیســت دریایــی منطقــه، بارهــا اعتــراض کــرده ولــی آنــان اســتدلال میکننــد، جزایــر در آبهــای ســرزمینی خودشــان قــرار دارد کــه بــه ایــن صــورت نمــی تــوان برخــورد کــرد.

فرش ـچی اضافــه ک ـرد: کنوانســیونی ب ـه نــام کویــت وجــود دارد کــه دارای ســازمان هماهنــگ کننــدهای بــه نــام راپمــی )ROPME( اســت، راپمــی میتوانــد همکاریهــای منطقــهای را بــه گونــهای هدایـت کنـد کـه فعالیـت کشـوری تأثیـری بـر محیـط زیسـت سـایر کشـورها نداشــته باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.