لزوم استانداردسازی فاضالبهای بیمارستانی

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان تهــران بــا اشــاره بــه ضــرورت استانداردســازی فاضــلاب بیمارســتانها گفــت: از مدیــران بیمارســتانها میخواهیــم بــا جدیــت تکالیــف قانونــی خــود را در مــورد مدیریــت پسـمـاندهـــای پزشــکی و استانداردســازی فاضلابهــای بیـــمارستانی انـــجام دهنــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از محیــط زیســت اســتان تهــران، ناصــر مــهردادی بـا تشـریح وضعیـت محیـط زیسـت تهـران و چالشهـای موجـود و نقـش پـر اهمیـت مسـوولان مراکـز درمانـی در حفاظـت از محیـط زیسـت گفــت: اگرچــه مســئله آلودگــی هــوا بــه علــت قابــل مشــاهده بــودن آن در نظــر افــکار عمومــی جامعــه بســیار پــر اهمیــت و حســاس اســت امــا بــه همـان انـدازه مـا بـه مسـئله آلودگـی آب، عـوارض و مشـکلات ناشـی از عـدم مدیریـت پسـماندها بـه ویـژه پسـماندهای پزشـکی و سـایر مسـائل محیـط زیســت حســاس هســتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.