برگزاری کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف برق

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییـس اداره محیـط زیسـت شـهرداری منطقـه 6 تهـران بـا بیـان اینکـه یکــی از وظایفــی کــه کانونهــای محیــط زیســت شــهرداری تهــران دنبــال میکننــد بهینــه ســازی مصــرف انــرژی اســت گفــت: بهینهســازی مصــرف انــرژی موضوعــی اســت کــه بایــد در میــان خانوادههــا پیگیــری شــود و بــه ایــن منظــور بایــد آموزشهــای لازم داده شــود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی شـهرداری منطقـه 6، گلنـاز فاضلـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـر همیـن اسـاس سلسـله کارگاههـای آموزشـی بـا محـور بهینهسـازی مصـرف انـرژی بـرای رسـیدن بـه شـهری پـاک برگـزار میشــود گفــت: در ایــن جلســههای آموزشــی قــرار اســت در وهلــه اول دبیـران کانونهـای محیـط زیسـتی مناطـق آمـوزش دیـده و در مرحلـه بعـد ایـن آموزشهـا بـه سـطوح مختلـف جامعـه و شـهروندان منعکـس شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.