برخورد با واحدهای آالینده محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

اســتاندار قــم گفــت: در حــال بررســی و تکمیــل مــدارك و پیگیــری هســتیم تــا هــر چــه زودتــر واحدهایــی کــه بــه محیــط زیســت آســیب میزننــد بــا آنهــا برخـورد کنیـم یـا بـه آنهـا کمـك شـود تـا بتواننـد سـاختار خـود را اصـلاح کننـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تابنــاک قــم، مهــدی صادقــی بــا بیــان اینکــه بحــث آلایندگــی از جملــه مــواردی اســت کــه محیــط زیســت را بــه خطــر میانــدازد اظهــار کــرد: اداره محیــط زیســت بــه طــور طبیعــی اداره ذی صــلاح بــرای تشــخیص آلایندگــی اســت کــه ایــن کار را انجــام میدهــد.

وی خاطرنشـان کـرد: ایـن امـر در مقابـل برخـی از کسـانی اسـت کـه منافـع خ ـود را ب ـه ه ـر طری ـق ممک ـن میخواهن ـد حف ـظ کنن ـد و در براب ـر ای ـن مباح ـث روشهــای مســتند، قانونــی و قابــل اتــکا در ایــن زمینــه دنبــال میشــود.

اســتاندار قــم بــا بیــان اینکــه جلســه مفصلــی دربــاره موضــوع آلایندههــای محیـط زیسـت برگـزار شـد گفـت: در حـال بررسـی و تکمیـل مـدارک و پیگیـری هســتیم تــا هــر چــه زودتــر واحدهایــی کــه بــه محیــط زیســت آســیب میزننــد بـا آنهـا برخـورد کنیـم یـا بـه آنهـا کمـک شـود تـا بتواننـد خـود را اصـلاح کننـد.

وی عنــوان کــرد: کســانی کــه مجــوز داشــتند تمدیــد نکردیــم و کســانی کــه غیرقانونــی بودنــد مراحــل برخــورد را طــی میکننــد واحدهایــی کــه زیرزمینــی مسـیر را طـی میکننـد تمهیداتـی اندیشـیده شـده تـا شناسـایی شـوند و برخـورد قانونـی بـا آنهـا صـورت گیـرد.

صادقــی بــا اشــاره بــه مســئله آســیبهای اجتماعــی گفــت: ایــن موضــوع مــورد توجــه رهبــری و مســوولان اســت و بــه عنــوان معضــل و موضــوع جــدی در دســتور کار اســت. مطالعــات و پژوهشهــای خوبــی صــورت گرفتــه و پیگیــر هســتیم کــه حوزههــای علمــی را بــا حوزههــای اجرایــی مرتبــط کنیــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.