دوچرخهای از جنس کاغذ و پالستیک

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

محصـولات سـازگار بـا محیـط زیسـت چنـان محبوبیتـی یافتهانـد کـه شـرکتهای بیشـتری تمایـل دارنـد بـه عنـوان ادای سـهم خـود در حفـظ سـلامت زمیـن وسـایلی در همیـن زمینـه تولیـد کننـد. بـر ایـن اسـاس، بتازگـی دوچرخـهای عرضـه شـده کـه از پلاسـتیک و کاغذهـای بازیافتـی سـاخته شـده اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از بهداشــت نیــوز، یکــی از موضوعــات قابــل توجــه در حفــظ محیــط زیســت و ســلامت زمیــن، حجــم بســیار زیــاد مــواد زائــدی همچــون پلاســتیک و ماننــد آن اســت کــه در برابــر بازگشــت بــه چرخــه طبیعــت بهشــدت مقاومنــد و عاملــی تهدیدگــر بــرای اکنــون و آینــده بــه شــمار میرونــد.

کارآفرینــی بــه نــام آلبرتــو گونزالــس، بــا همیــن نــگاه اولیــن دوچرخــهای را عرضــه کــرده کــه تقریبــا بخشهــای بســیاری از آن بــه طــور کامــل از بازیافــت کاغــذ و مــواد پلاســتیکی ســاخته شــده اســت.

ایــن دوچرخــه کــه ‪Urban GC1‬ نامیــده شــده، اگرچــه از کاغــذ پدیـد آمـده امـا اشـتباه اسـت اگـر فکـر کنیـد کـه در بـاران و رطوبـت از بی ـن خواه ـد رف ـت؛ زی ـرا ع ـلاوه ب ـر مزی ـت محی ـط زیس ـتی، ض ـد آب و محکمتــر از آن چیــزی اســت کــه فکــر میکنیــد.

عــلاوه بــر ســهم عمــده کاغــذ و پلاســتیک، همــه مــواد فلــزی، لاســتیکی، و پلیاســترن مــورد نیــاز بــرای ســاخت ایــن دوچرخــه از محصــولات بازیافتــی تهیــه شــدهاند و کاغــذ شــبیه بــه کرافــت آن در برابــر مقــدار زیــادی نیــرو مقاومــت بســیار خوبــی دارد.

ســازنده ایــن دوچرخــه ســازگار بــا محیــط زیســت، دربــاره دیگــر مزایــای آن میگویــد: «غیــر ممکــن اســت کــه ‪Urban GC1‬ پنچــر ش ـود و وقتت ـان را ب ـرای پنچرگی ـری ه ـدر ده ـد زی ـرا اص ـولا در تای ـر آن هوایــی وجــود نــدارد. بــرای ســاخت چرخهــا ترکیبــی از لاســتیک و پلاسـتیک بازیافتـی بـه کار رفتـه کـه هـم سـبک اسـت و هـم مقاومـت خوبـی در برابـر ناهمـواری راه از خـود نشـان میدهـد؛ ارتعاشـات ناشـی از دوچرخهســواری روی ســطوح نیــز در همیــن مــواد خــاص جــذب میشــود و میتــوان از یــک ســواری بــدون دردســر بــا آن لــذت بــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.