شناسایی دو کوره غیر مجاز در اسالمشهر

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، سرپرســت اداره حفاظــت محیـط زیسـت شهرسـتان اسلامشـهر از شناسـایی دو کـوره غیـر مجـاز زغ ـال گی ـری ط ـی گش ـت و پای ـش وی ـژه صنای ـع خب ـر داد.

ولــی الــه محمــدی بــا اعــلام ایــن خبــر افــزود: طــی مــاه جــاری چندیـن شـکوائیههای مبنـی بـر مشـاهده دود سـیاه و تشـدید آلودگـی هــوا در منطقــه واوان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده کــه مأموریــن ایــن اداره پــس از هــر بــار گشــت زنــی در منطقــه در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف کــه عمدتــا ضایعــات ســوزی در حاشــیه جــاده هــا بــوده، برابــر قانــون بــا خاطیــان برخــورد نمودنــد.

وی افــزود: نیــز در پــی تمــاس تلفنــی یکــی دیگــر از شــهروندان پیرامـون مشـاهده دود شـدید در همـان منطقـه یـگان محیـط زیسـت بـه منطقـه مراجعـه و متوجـه شـدند کـه منشـا دود از پشـت خاکریزهـای بلنـدی میباشـد کـه افـراد سـودجو بـا ایجـاد تپههایـی از خـاک قصـد بـر مخفـی نمـودن فعالیـت غیـر قانونـی خـود نمودهانـد . محمـدی ادامـه داد: مأموریـن پـس از دسترسـی بـه محل مشـاهده کردنـد کـه افـراد سـودجویی اقدام بــه تعبیــه چندیــن دهنــه کــوره در زمیــن نمــوده و بهصــورت غیرمجـاز زغـال تولیـد میکننـد و ایـن امـر ضمـن انتشـار دود غلیـظ و خاکســتر در منطقــه، موجبــات آلودگــی شــدید هــوا و خــاک را فراهــم نمــوده اســت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن اداره پـس از شناسـایی محـل نسـبت بـه صـدوره اخطاریـه زیسـت محیطـی بـه متخلفیـن اقـدام نمـوده و در صـورت بـی توجهـی و تکـرار تخلـف موضـوع از طریـق مراجـع قضایـی پیگیـری خواهـد شـد، اظهـار داشـت: جلوگیـری از فعالیـت و تخریـب کــوره هــای غیرمجــاز و آلاینــده زغالگیــری نیازمنــد همــکاری جهــاد کشــاورزی و شــهرداریها بــا محیــط زیســت میباشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.