پروژههای جدید ایرانسل راهاندازی شد

Elm va Sanat Rooz - - It -

پروژههــای جدی ـد ش ـرکت خدم ـات ارتباط ـی ایرانس ـل در مراس ـمی ب ـا حضـور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در سـاختمان مرکـزی ایرانسـل بــه بهرهبــرداری رســید.

ایــن مراســم پروژههــای ایرانســل در فــاز دوم شــبکه ملــی اطلاعــات، تلویزی ـون تعامل ـی ایرانس ـل ،)IPTV-VOD-OTT( بیس ـتهزارمین node پهنــای بانــد، نخســتین شــبکه اســتاندارد اینترنــت اشــیا ،)NB-IOT( فــاز تجــاری پروتــکل ،IPV6 فــاز تجــاری ســامانه پرداخــت همــراه )NFC( و خدمــات رایانــش ابــری ایرانســل )Cloud( بــه بهرهبــرداری رســیدند.

همچنیــن نخســتین مــودم نســل 4.5 اینترنــت همــراه بــا حداکثــر سـرعت 300 مگابیـت بـر ثانیـه رونمایـی شـد و اپراتورهـای مجـازی طـرف قـرارداد بـا ایرانسـل معرفـی شـدند. بـه عـلاوه سـامانه حمایـت از محتـوای داخلـی، سـامانه پرداخـت از حسـاب کاربـری و سـامانه احـراز هویـت نیـز از جملـه خدمـات ایرانسـل بودنـد کـه بـا هـدف توسـعه کسـب و کار دیجیتـال معرف ـی ش ـدند.

در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور محمـود واعظـی وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعــات، علــی اصغــر عمیدیــان، رییــس ســازمات تنظیــم مقــررات و ارتباطـات رادیویـی، نصراللـه جهانگـرد، رییـس سـازمان فنـاوری اطلاعـات و محمــد هاشــمی، اســتاندار تهــران برگــزار شــد، مدیرعامــل ایرانســل بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره عملکــرد و دســتاوردهای ایــن شــرکت پرداخــت.

علیرضـا قلمبـر دزفولـی در سـخنان خـود ضمـن تبریـک ایـام دهـه فجـر بــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در حــوزه فضــای مجــازی اشــاره کــرد و بـا اشـاره بـه ایـن کـه بیـش از دو سـال از فعالیـت ایرانسـل در زمینـه نسـل چهــار اینترنــت ثابــت و همــراه نمیگــذرد تأکیــد کــرد کــه ایرانســل هــم اکنـون موفـق شـده 150 شـهر را تحـت پوشـش شـبکه نسـل 4.5 قـرار دهـد.

وی در عیــن حــال عنــوان کــرد اکنــون 85.9 درصــد از جغرافیــای ایــران بــا 47.5 میلیــون نفــر مشــترک، تحــت پوشــش شــبکه نســل دوم ایرانســل اســت.

مدیرعامـل ایرانسـل در ادامـه بـه ارائـه آمارهایـی از پوشـش نسـلهای مختلــف ارتباطــی پرداخــت و گفــت: اکنــون در حــوزه نســل ســوم 28.3 میلیــون گوشــی در شــبکه ایرانســل وجــود دارد و پوشــش نســل ســوم اینترنــت همــراه ایرانســل در بیــش از 1600 شــهر، دهســتان در دســترس مـردم قـرار دارد و در ایـن مـدت بیـش از 10 هـزار نـود نسـل سـه در شـبکه راهانــدازی شــده اســت.

دزفولـی همچنیـن عنـوان کـرد: در حـوزه نسـل چهـار هـم 7.2 میلیـون گوشــی در شــبکه ایرانســل وجــود دارد کــه از ایــن میــان 3.9 میلیــون نفــر از اف ـرادی ک ـه از خدم ـات نس ـل چه ـارم اینترن ـت هم ـراه ایرانس ـل اس ـتفاده میکننــد و تــا کنــون حــدود هشــت هــزار نــود نســل چهــارم در شــبکه ایرانســل فعــال شــده اســت.

وی در ادامــه از دسترســی مشــترکان در 132 شــهر کشــور بــه خدمــات TD-LTE ایرانسـل خبـر داد و افـزود در ایـن حـوزه تاکنـون نزدیـک بـه دو ه ـزار ن ـود ش ـبکه فع ـال ش ـده اس ـت.

مدیرعامــل ایرانســل در ادامــه صحبتهــای خــود بــه مصــرف روزانــه ترافی ـک دیت ـا اش ـاره ک ـرد و گف ـت: در ح ـال حاض ـر 1700 ترابای ـت ترافی ـک بـه شـکل روزانـه در شـبکه ایرانسـل مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و مصـرف دیت ـا در ش ـبکه ایرانس ـل 15 براب ـر و ترافی ـک روزان ـه 30 براب ـر ش ـده اس ـت و در مجمـوع میتـوان گفـت کـه حـدود یـک سـوم از کل پهنـای بانـد کشـور بـه ایرانسـل اختصـاص یافتـه اسـت.

دزفولـی همچنیـن عنـوان کـرد بـر اسـاس اقداماتـی کـه طـی سـالهای اخیـر در ایـن اپراتـور صـورت گرفتـه کاهـش تأخیرهـا در ارسـال فایلهـای اینترنتـی تـا حـدود 20 برابـر بـوده و سـرعت تجربـه شـده در زمینـه اینترنـت رشـدی 100 برابـری داشـته اسـت.

وی همچنیـن عنـوان کـرد: اکنـون ضریـب نفـوذ گوشـیهای هوشـمند در شـبکه ایرانسـل بـه ۰6 درصـد رسـیده و طـی یـک سـال گذشـته درصـد مشــترکان 2G معــادل 16 درصــد و 3G نیــز 47 درصــد و درصــد مشــترکان جدیــد 4G حــدود 514 درصــد رشــد داشــته اســت و نزدیــک 80 درصــد مشــترکان ایرانســل از خدمــات پهنــای بانــد اینترنــت اســتفاده میکننــد.

مدیرعامــل ایرانســل همچنیــن بــه ســرعت دسترســی مشــترکان ایرانسـل بـه اینترنـت اشـاره کـرد و گفـت طبـق اسـناد موجـود و بـر اسـاس گزارشهـای موجـود کـه مربـوط بـه دسـامبر 2016 اسـت بالاتریـن سـرعت اینترنــت موبایــل در کشــور مربــوط بــه ایرانســل میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.