تأسیس انجـمن علمـی ایده های نـوین

Elm va Sanat Rooz - - It -

بــه همــت معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســلامی تبریــز، ب ـرای اولی ـن ب ـار در س ـطح دانش ـگاه آزاد اس ـلامی انجم ـن علم ـی ایدهه ـای نوی ـن تأس ـیس و آغ ـاز ب ـه کار ک ـرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از آرمـان تبریـز، دکتـر محمـد شـکری مدیـر دفتـر توسـعه فنـاوری، ارتبـاط بـا صنعـت و کارآفرینـی واحـد در افتتاحیـه کارگاه چالشهــای ایــده پــردازی و ثبــت اختراعــات ملــی از شــروع بــه کار ایــن انجمــن خبــر داد و گفــت: ایــن انجمــن مختــص یــک رشــته نبــوده و از دانشــجویان کلیــه رشــتهها کــه دارای ایــده، خلاقیــت و اختــراع باشــند تش ـکیل ش ـده اس ـت.

وی افـزود: شناسـائی و حمایـت از دانشـجویان نخبـه و صاحـب ایـده، با هـدف هدایـت آنهـا بـه مرکـز رشـد، گسـترش فعالیتهـای دانـش بنیـان و تجاریســازی از اهــداف ایــن انجمــن میباشــد.

ایــن مســوول گفــت: برگــزاری کارگاه هــا، تشــکیل تیمهــای کاری بــا تخصصهــای مختلــف لازم، فعالیتهــای پژوهشــی و فناورانــه، شــرکت در مسـابقات، جشـنوارهها، نمایشـگاه هـا و اسـتارت آپهـای معتبـر، حمایـت از طرحهــای اعضــا از برنامــه هــای آتــی ایــن انجمــن علمــی میباشــد.

دکتـر شـکری اظهـار داشـت: جلـب حمایـت سـایر ارگانهـا مثـل مرکـز شــتابدهی معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری، هدایــت گروههــای انســجام یافتــه بــه مراکــز رشــد در جهــت کســب عنــوان دانــش بنیــان و تجاریســازی محصــول از دیگــر برنامههــای مــا میباشــد.

وی در پایــان بــه دورههــای آموزشــی آتــی ایــن انجمــن اشــاره کــرد و گفـت: کارگاه هـای ایـده پـردازی علمـی، ثبـت اختراعـات ملـی، شـیوه اعتبـار ســنجی اختراعــات، شــیوه تجــاری ســازی اختراعــات ، ثبــت بینالمللــی و نوشــتن طــرح کســب و کار از دورههــای آموزشــی ایــن مجموعــه میباشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.