وعده های خالی از اقدام و عمل

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

علیرضالعلاکبری:هرچندشواهدنشانمیدهد فعالیتهاییبرایاستفادهازانرژیخورشیدیدر کشوربهصورتپراکندهانجامشدهامااقدامآنهادر حدرفعنیازویاانتظارمردمنبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.