خط و نشان نعمت زاده برای نهادهای نظارتی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

قراردادهانبایدبههیچجافرستادهشود،بنابراین دیوانمحاسباتاگرشکوشبههایدارد،میتواند رسیدگیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.