دریافت عنوان دولت محیط زیست از سوی مردم

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

حسن روحانی: این دولت که بعضی ها نام دولت محیطزیستهمبهآندادهاند،بهمسألهحفاظت ازمحیطزیست،بسیاراهمیتدادهومعتقداست توسعهبایدپایدارباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.