سفر ایتالیاییها به ایران برای تولید لوازم خانگی و انتقال دانش

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

یـک تولیدکننـده صنعـت لـوازم خانگـی از سـفر یـک گـروه ایتالیایـی بـه ایـران بـرای حضـور در صنعـت لـوازم خانگـی خبـر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از عیارآنلایــن، محمــد میمنــدی اظهــار داشـت: شـرکتهای داخلـی تولیدکننـده لـوازم خانگـی در حـال مذاکـره بـا شـرکتهای خارجـی بـرای تولیـد محصـولات مشـترک در ایـران هسـتند تـا از ای ـن طری ـق انتق ـال دان ـش فن ـی ب ـه کش ـور را ش ـاهد باش ـیم.

وی تصریــح کــرد: در همیــن راســتا، یــک گــروه کارشناســی از شــرکت کن ـدی ایتالی ـا ب ـه ای ـران س ـفر کردن ـد و ضم ـن ارزیاب ـی ب ـازار ل ـوازم خانگ ـی ایـران در شـهرهای تهـران، سـنندج، تبریـز، اراک، اصفهـان، مشـهد، یـزد و شـیراز بـا برخـی عوامـل فـروش در ایـن شـهرها رایزنـی کردنـد.

ایــن تولیدکننــده ادامــه داد: همچنیــن در جریــان ســفر، جلســات و همایشهایــی بــه منظــور معرفــی جدیدتریــن تکنولــوژی تولیــد لــوازم خانگــی در اروپــا کــه از ایتالیــا بــه ایــران ارائــه شــده، برگــزار شــد.

میمنــدی تولیــد ماشــین لباسشــویی بــا قابلیــت اتصــال بــه وایفــای را از جملــه محصــولات مشــترک تولیــدی در شــرکت پاکشــوما بــا همــکاری ایتالیایــی هــا اعــلام کــرد و گفــت: تولیــد محصــولات بــه روز و منطبــق بــا تکنولــوژی روز دنیــا میتوانــد فــروش شــرکتهای فعــال در صنعــت لــوازم خانگــی را رونــق دهــد.

وی بـا تأکیـد بـر لـزوم توجـه بـه موضـوع اسـتفاده از مـواد اولیـه داخلـی بـا کیفیـت در تولیـد محصـولات صنعتـی، تصریـح کـرد: اگـر تولیدکننـدگان داخلــی و واحدهــای تولیــد لــوازم خانگــی در تولیــدات مشــترک بــا شـرکتهای خارجـی از مـواد اولیـه داخلـی ماننـد محصـولات پتروشـیمی، مـواد پلاسـتیکی، مـس و فلـزات اسـتفاده کننـد، باعـث رونـق در ایـن صنایـع خواهن ـد ش ـد.

وی افــزود: ایــن اقــدام باعــث کاهــش قیمــت تمــام شــده تولیــدات صنعتــی نیــز خواهــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.