لوازمآشپزخانه ایرانی در بازار جهانی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری صـدا و سـیما، یـک واحـد تولیـد لـوازم خانگـی در شـهرک صنعتـی ایوانکـی ، 30 درصـد محصـولات خـود را صـادر مـی کنـد .

مدیـر ایـن کارخانـه لـوازم خانگـی گفـت : ایـن واحـد تولیـد کننـده هود، اجــاق گاز، فــر و ســینک آشــپزخانه اســت و 80 مــدل از ایــن محصــولات را تولیـد کنـد.

سـیفی گفـت: ایـن واحـد بـا 100 درصـد ظرفیـت پروانـه بهـره بـرداری تولیـد دارد و توانسـته 70 درصـد نیـاز بـازار داخلـی را تأمیـن کنـد .

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 250 نفــر در ایــن شــرکت مشــغول کارنـد افـزود: بـا طـرح و توسـعه کـه بـزودی در ایـن شـرکت اجـرا مـی شـود زمین ـه اش ـتغال 50 نف ـر دیگ ـر ه ـم فراه ـم میش ـود.

در حـال حاضـر 10 هـزار نفـر هـم بصـورت غیـر مسـتقیم بـا ایـن واحـد کار میکننـد.

مدی ـر ای ـن واح ـد همچنی ـن گف ـت: 30 درص ـد تولی ـدات ل ـوازم خانگ ـی ایـن شـرکت بـه کشـورهای عـراق ، افغانسـتان و روسـیه هـم صـادر میشـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.