کشف کاالهای قاچاق در چابهار

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییــس اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان چابهــار گفــت: مأموریــن مبـارزه بـا قاچـاق کالای شهرسـتان چابهـار بـه یـک دسـتگاه خـودروی خـاور مش ـکوک و اق ـدام ب ـه بازرس ـی از آن نمودن ـد ک ـه در بازرس ـی ص ـورت گرفت ـه انــواع لــوازم خانگــی بــا ارزش 104 میلیــون و 151 میلیــون ریــال بــه ظــن قاچ ـاق کش ـف کردن ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، محمــود میرشــکار، اضافــه کــرد: پــس از ثبــت پرونــده در تعزیــرات حکومتــی متهــم احضــار و در دفاعیــات خــود بــه انجــام تخلــف اقــرار کــرد.

وی افـزود: شـعبه ویـژه رسـیدگی بـه تخلفـات قاچـاق کالا و ارز تعزیـرات حکومتــی شهرســتان چابهــار بــا توجــه بــه اقــرار متهــم، تخلــف را محــرز دانسـته و عـلاوه بـر محکومیـت بـه ضبـط کالا متخلـف را از حیـث مباشـرت در قاچ ـاق کالا ب ـه می ـزان 105 میلی ـون ری ـال ج ـزای نق ـدی در ح ـق دول ـت محکـوم کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.