برنامه ریزی برای تولید 55 میلیون تن فوالد در کشور

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از آذری آنلایــن، جعفــر ســرقینی در آییــن افتتـاح سـمپوزیوم بیـن المللـی فـولاد 95 در تبریـز بـا اشـاره بـه برنامههـای ایـن وزارتخانـه افـزود: رسـاندن سـرانه مصـرف فـولاد کشـور از 200 کیلوگـرم فعلـی بـه 500 کیلوگـرم از مهمتریـن برنامـه هایـی ایـن وزارتخانـه اسـت.

وی ب ـا بی ـان اینک ـه ترکی ـه بخ ـش عم ـده ف ـولاد خ ـود را از قراض ـه تهی ـه مـی کنـد، اظهـار کـرد: ایـران عمـده فـولاد خــود را از ســنگ آهــن تولیــد مــی کنــد کــه ایــن کار تــا حــدودی مشــکل و بــر ایــن اســاس تولیــد 55 میلیــون تــن فــولاد نیــاز بــه آمــاده ســازی و انجــام اقــدام هــای اساســی اســت.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بــا بیــان اینکــه ظرفیــت فــولاد خــام در کشــور حــدود 31 میلیــون تــن اســت، ی ـادآوری ک ـرد: دول ـت ب ـرای تحق ـق تولی ـد 55 میلیــون تنــی فــولاد تــلاش مــی کنــد.

ســرقینی، لازمــه تولیــد 55 میلیــون ت ـن ف ـولاد را تولی ـد 150 میلی ـون ت ـن س ـنگ آه ـن اع ـلام ک ـرد و ادام ـه داد: توســعه ایــن میــزان ســنگ آهــن در معــدن فرصــت بســیار بزرگــی بــرای سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی اسـت تـا بتـوان در ایـن زنجیـره دولـت را یــاری کــرد.

وی بـا تأکیـد بـر بومـی سـازی صنعـت گفـت: در توسـعه صنایـع و معـدن همیشـه بـه تـوان داخلـی و فنـاوری بومـی اتـکا مـی شـود.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت یــادآوری کــرد: رشــد تولیــد فـولاد در دنیـا کمتـر از یـک درصـد بـوده و در حالـی کـه ایـن میـزان در ایـران 11 درص ـد اس ـت.

سـرقینی افـزود: بـر اسـاس آمـار 10 ماهـه و بـا رشـد 7 درصـدی، میـزان تولیـد فـولاد در سـال جـاری بـه 18.5 میلیـون تـن مـی رسـد. وی گفـت: بـه دلیـل نبـود طـرح جامـع در زمـان اسـتقرار دولـت تدبیـر و امی ـد زنجی ـره ف ـولاد بس ـیار نابس ـامان ب ـود و در زمـان کنونـی از 31 میلیـون تـن ظرفیـت در قسـمت ذوب، 18 میلیـون تـن ذوب اسـتخراج مـی شـود.

سـرقینی اظهـار کـرد: ظرفیـت شـمش بـا رش ـد 29 درص ـدی ب ـه 31 میلی ـون ت ـن، آه ـن اسـفنجی بـا رشـد 40 درصـدی از 19 میلیـون تــن بــه 27 میلیــون تــن، ظرفیــت گندلــه بــا رشــد 66 درصــدی از 21 بــه 35 میلیــون تــن و کنســانتره بــا 60 درصــد رشــد از 28 بــه 45 میلیــون تــن رســیده اســت.

وی گفــت: در ســطح بیــن الملــل، فــولاد ایـران را بـه اعمـال صـادرات دامپینـگ متهـم مـی کننـد در حالـی کـه هیـچ گون ـه دامپینگ ـی ب ـرای ص ـادرات داخل ـی و خارج ـی اجرای ـی نش ـده اس ـت.

سـرقینی افـزود: ایـران در زمـان پیـروزی انقـلاب نیـز فـولاد سـاز بـوده و نـگاه عمیـق تـر بـه صنعـت فـولاد از اوایـل دهـه 1370 شـروع شـده اسـت.

وی بــا بیــان اینکــه فــولاد ایــران یــک صنعــت پایــه اســت، یــادآوری ک ـرد: توس ـعه ف ـولاد در زم ـان مرح ـوم آی ـت ...ا رفس ـنجانی رون ـق گرف ـت و وی نقــش بســزایی در ایــن صنعــت ایفــا کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.