جذب 8 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

معـاون برنامـه ریـزی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: در دوران پســا برجــام بیــش از 8 میلیــارد دلار ســرمایه گــذاری خارجــی در کشــور انجـام شـد، کـه 72 طـرح صنعتـی و معدنـی بـزرگ را در کشـور شـامل مـی ش ـود.

بــه گــزارش آرمــان اقتصــادی بــه نقــل از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، حســین ابویــی مهریــزی در کنفرانــس ملــی اقتصــاد مقاومتــی و برج ـام ب ـا رویک ـرد تولی ـد صنعت ـی و کش ـاورزی ب ـا اع ـلام ای ـن خب ـر، اف ـزود: توزی ـع اس ـتانی و مناب ـع انس ـانی س ـرمایه گ ـذاری ه ـای خارج ـی در اس ـتان هــای مختلــف کشــور رونــد مناســبی داشــته کــه بطــور عمــده در تولیــد محصــولات پتروشــیمی و پلیمــری متمرکــز بــوده اســت.

بــه گفتــه وی در دوران برجــام فرصــت مناســبی بــرای کشــور فرآهــم شـد تـا اقداماتـی نظیـر: زمینـه سـازی بـرای ارتقـا بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت، سـرمایه گـذاری در شـرکت هـای معتبـر خارجـی در صنایـع فـولاد، خـودرو و معـادن همچنیـن امـکان سـرمایه گـذاری بـرای نوسـازی صنایـع، انس ـجام تح ـول س ـاز و پی ـش ب ـرده در اقص ـاد، ع ـدم محدودی ـت در مقاص ـد و بازارهـای صادراتـی، کاهـش هزینـه هـا از ناحیـه تأمیـن نیازمنـدی هـای تولیـد بـا قیمـت کمتـر و از همـه مهـم تـر ثبـات نسـبی در فضـای کسـب و کار و مؤلفهه ـای کلان اقتص ـادر بوی ـژه ن ـرخ ارز ص ـورت گی ـرد.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در بخــش دیگــری از ســخنان در خص ـوص ظرفی ـت ه ـای مناس ـب صنع ـت، معدن ـی و تج ـاری جمه ـوری اســلامی ایــران گفــت: کشــورمان از لحــاظ ذخایــر نفــت رتبــه چهــارم و از حیــث ذخایــر معدنــی 7 درصــد کل ذخایــر معدنــی دنیــا و ارزش بیــش از 700 میلیــارد دلار حایــز اســت.

ابویـی مهریـزی در ادامـه گفـت: البتـه تحریـم مضـرات خسـارت بـاری در نظــام اقتصــادی کشــور داشــته کــه عمــده آنهــا شــامل: شــکل گیــری گــروه هــای قدرتمنــد کاســبان تحریــم، اســتفاده از پــول هــای کثیــف و پـول شـویی، محدودیـت در تعامـلات بینالمللـی، محدودیـت در مبـادلات بانکـی و مقاصـد صادراتـی کشـور، بسـته شـدن سـویفت و متاسـفانه کوچـک شـدن اقتصـاد کشـور و بـه دنبـال آن کاهـش حجـم تجـارت و ،GDP ب ـروز رکــود تورمــی و افزایــش قیمــت کالاهــای تولیــدی، افزایــش هزینههــای مبادل ـه ناش ـی از انتق ـال پ ـول از 10 ت ـا 30 درص ـد ب ـوده اس ـت.

معـاون برنامـه ریـزی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت کـه در خصـوص ضـرورت هـای سـرمایه گـذاری و نیازهـای مربـوط بـه آن سـخن مـی گفـت، یــادآور شــد در برنامــه ششــم توســعه کــه در حــال تأییــد نهایــی مجلــس شــورای اســلامی اســت، لازمــه رســیدن بــه رشــد اقتصــادی 8 درصــد را تأمیـن 580 هـزار میلیـارد تومـان از منابـع داخلـی و بیـش از 500 میلیـون دلار از مناب ـع خارج ـی در نظ ـر گرفت ـه ش ـده اس ـت.

ابویــی مهریــزی تصریــح کــرد: متأســفانه ایــران در زمینــه ســرمایه گـذاری خارجـی یـک دهـم سـهم دنیـا را حائـز اسـت و کشـور آمریـکا، چیـن و هنــد عمــده تریــن کشــورهای ســرمایه پذیــر مــی باشــند.

وی در پایـان در خصـوص سیاسـت هـای صنعتـی و معدنـی در حـوزه سـرمایه گـذاری خارجـی مـواردی را ذکـر کـرد و گفـت: تأکیـد بـر سـرمایه گـذاری مشـترک بـا کشـورهای مطـرح صنعتـی و معدنـی تأکیـد بـر ارائـه دانــش فنــی و فــن آوری نویــن، تأکیــد بــر صــادرات محصــولات تولیــد، تأکیــد بــر آمــوزش، پژوهــش و توســعه و در نهایــت تأمیــن تســهیلات و منابــع خارجــی و داخلــی را مــی تــوان یــاد کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.