تعرفه 26 دالری برای صادرات هر تن سیمان به عراق

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی اهـواز گفـت: صـادرات سـیمان بـه عـراق بـا افزایـش تعرفههـا و کاهـش وزن کامیونهـا در دو سـه مـاه اخیـر کاهـش داشـته اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، صـادق سـواعدی در اهـواز بـا بیـان اینکـه تعرفـه یـک تـن سـیمان پیـش از ایـن 12 دلار بـود کـه اکنـون بــه 26 دلار رســیده اســت اظهــار داشــت: کشــور عــراق اکنــون در شــرایط نامناسـبی قـرار دارد کـه کسـری بودجـه، جنـگ و مسـائل مالـی حـاد موجـب شــده ایــن کشــور بــرای تأمیــن کســری بودجــه خــود تعرفههــا را افزایــش دهـد.

وی افــزود: ایــن افزایــش تعرفههــا بــا فــروش کالا همخوانــی نــدارد بنابرایــن موجــب کاهــش میــزان صــادرات بــه کشــور عــراق شــده اســت.

عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی اهـواز بیـان کـرد: کاهـش وزن کالا ب ـرای ترخی ـص نی ـز در ای ـن ام ـر ب ـی تأثی ـر نیس ـت ای ـن می ـزان از ۰5 ت ـا ۰6 تـن بـه 36 تـن رسـیده اسـت و از ایـن طریـق هزینـه ترخیـص بیشـتری از صادرکننــدگان دریافــت میشــود.

وی در خصـوص استانداردسـازی و تأثیـر آن در افزایـش میـزان صادرات گفــت: رعایــت اســتاندارد کالاهــای صادراتــی بــرای خــود صادرکننــدگان اهمیـت دارد چـرا کـه در صـورت رعایـت نکـردن بـه ضـرر خودشـان اسـت و از بــازار هــدف حــذف میشــوند.

سـواعدی عنـوان کـرد: سـیمان یکـی از کالاهایـی اسـت کـه کشـور هـدف اس ـتاندارد آن را ب ـرای کش ـورهای صادرکنن ـده تعیی ـن میکن ـد و کش ـورهای صادرکننــده موظــف بــه رعایــت ایــن اســتاندارد هســتند، شــرایط جــوی کش ـور ع ـراق در تعیی ـن اس ـتاندارد س ـیمان بس ـیار مؤث ـر اس ـت.

وی ب ـا بی ـان اینک ـه ش ـرکتها بای ـد ب ـه استانداردس ـازی اعتق ـاد داش ـته باشــند، تصریــح کــرد: استانداردســازی تنهــا یکــی از آیتمهــای مؤثــر در افزایـش صـادرات اسـت و شـناخت بـازار هـدف و شـرایط آن نیـز یکـی دیگـر از آیتمه ـای مه ـم در ای ـن زمین ـه ب ـه ش ـمار م ـیرود.

ایــن صادرکننــده نمونــه بیــان کــرد: شــرکتهای کشــورهای رقیــب بــا کاهــش تعرفــه و حــذف هزینههــای حمــل و نقــل بــرای صادرکننــدگان موجـب کاهـش قیمـت تمـام شـده کالا میشـوند کـه ایـن موضـوع در کاهـش قیمــت کالا در کشــور هــدف مؤثــر اســت.

وی گفــت: کشــور ترکیــه بــا دادن سوبســیدها و کاهــش تعرفــه موجــب کاهـش قیمـت کالا در عـراق شـده و یکـی از مهمتریـن رقبـای کشـور مـا در بـازار عـراق اسـت.

عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق اهــواز تأکیــد کــرد: دولــت در ایــن امــر نقــش ویــژهای دارد کــه بــا ارائــه مشــوقها، کاهــش هزینههــای حمــل و نقــل و کاهــش هزینههــای گمرکــی میتوانــد کمــک شــایانی در کاهــش قیمــت تمــام شــده کالا داشــته باشــد چــرا کــه تولیدکننــدگان ظرفیــت و حــدی دارنــد و نمیتواننــد بیــش از آن قیمــت کالا را کاهــش دهنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.