بارگیری ۰۵ هزار تن کلینکر از بندر کاوه به مقصد کویت

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

مدیــر امــور بنــادر ســازمان منطقــه آزاد قشــم از صــادرات محصــولات شــرکت ســیمان قشــم بــه ارزش ســه میلیــون و 529 هــزار و 272 دلار بــه کشــورهای خارجــی خبــر داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مانـا، پژمـان بهرامـی بـا اعـلام ایـن مطلـب گفــت: از ابتــدای امســال 130 هــزار تــن کلینکــر بــه ارزش یــک میلیــون و 697 هـزار و 522 دلار بـه دو کشـور پاکسـتان و کویـت صـادر شـده اسـت. وی ادامـه داد: 21 هـزار تـن سـیمان بـه ارزش 831 هـزار و 750 دلار نیـز امسـال از بنـدر کاوه قشـم بـه مقصـد آفریقـا بارگیـری شـده اسـت.

بــه گفتــه مدیــر امــور بنــادر ســازمان منطقــه آزاد قشــم هــم اکنــون کشـتی وارنـا بـرای بارگیـری ۰5 هـزار تـن کلینکـر قشـم بـه مقصـد کویـت در اسـکله کاوه پهلـو گرفتـه و ایـن محمولـه بـه ارزش بیـش از یـک میلیـون دلار ط ـی چن ـد روز آین ـده در کوی ـت تخلی ـه خواه ـد ش ـد.

بهرامـی گفـت: سـازمان منطقـه آزاد قشـم برای کمـک بـه صادرکنندگان کالا از ایـن جزیـره مشـوق هایـی همچـون کاهـش هزینـه توقـف کشـتی هـا و صدورمجــوز اخــذ هزینــه از شــناورها معــادل ســایر بنــادر کشــور را در دو سـال اخیـر بـه اجـرا گذاشـته اسـت.

جزیــره قشــم بــا 1500 کیلومتــر مربــع وســعت بــه عنــوان بزرگتریــن جزیــره خلیــج فــارس در جنــوب کشــور واقــع شــده و بــا داشــتن چهــار ش ـهرک صنعت ـی حرک ـت جهش ـی در زمین ـه محص ـولات ص ـادرات مح ـور در ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل بــا حمایــت ســازمان منطقــه آزاد قشـم داشـته بـه طـوری کـه میـزان صـادرات ایـن منطقـه در سـال 95 نسـبت بــه ســال گذشــته بــا 5۹ درصــد افزایــش همــراه بــوده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.