کسب نشان زرین استقامت ملی در تولید و خدمات

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان معتقـد اسـت بـا توجه بـه مشـکلاتی کـه امـروز صنعـت سـیمان بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت و از طرفـی تنظیـم بـازار سـیمان یکـی از اولویـت هـای مـا بـه شـمار مـی رود، بحـث انـرژی نیـز یـک اولویـت جـدی بـرای صنعـت سـیمان بـه حسـاب مـی آیـد چنانچـه همـکاران مـا در انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان موضـوع مهـم کاهـش مصـرف و تامیـن انـرژی مـورد نیـاز صنعـت سـیمان را در کمیتـه انـرژی بـا جدیـت دنبـال میکننـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، عبدالرضــا شــیخان در نشســت تخصصــی اســتفاده از ســوخت هــای جایگزیــن و کاهــش مصــرف انـرژی در صنعـت سـیمان گفـت: «صنعـت سـیمان در چنـد سـال گذشـته بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی بــا رکــود همــراه بــوده اســت و هــر زمــان کــه رکــود وجــود دارد صنعــت ســیمان و ســایر صنایــع مرتبــط بــا صنعــت سـاختمان رکـود چنـد برابـری را تجربـه خواهنـد کـرد و ایـن صنعـت هـم از سـال 91 وارد ایـن مـدار رکـودی شـد. البتـه در سـال 91 مـا خـوش شـانس بودیــم کــه مســکن مهــر تــا حــد قابــل توجهــی بــه کمــک صنعــت ســیمان آمــد امــا از ســال هــای بعــد رکــود فشــار زیــادی بــه صنعــت ســیمان وارد ک ـرد».

وی در ادامــه افــزود: «بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، ایــن دوره گــذر بـرای رسـیدن بـه شـرایط مطلـوب بـرای صنعـت سـیمان و بازگشـت رونـق بــه ایــن صنعــت متأســفانه شــاید تــا ســال آتــی هــم ادامــه داشــته باشــد. تـلاش انجمـن ایـن بـوده کـه بـا برگـزاری جلسـات متعـدد و پیگیـری هـای انجــام شــده قیمــت هــای فــروش ســیمان را کنتــرل نماییــم و بــر اســاس نیـاز کشـور و صـادرات سـهمیه بنـدی تولیـد را بـه مرحلـه اجـرا برسـانیم».

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان در خصـوص شـرایط و وضعیـت انـرژی کارخانجـات سـیمان در کشـور نیـز گفـت: «بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع انـرژی بـرای کارخانجـات سـیمان و ایـن رکـود کـه خیلـی قابـل پیـش بینـی نبـود شـاید بهتـر بـود کـه کارخانجـات سـیمان از سـه یـا چهــار ســال پیــش اقدامــات لازم را بــرای دو موضــوع بازیافــت حرارتــی و همچنی ـن اس ـتفاده از س ـوخت ه ـای جایگزی ـن در برنام ـه کاری خ ـود ق ـرار مــی دادنــد و در حــال حاضــر حداقــل یــک تعــدادی از کارخانجــات مــا از ســوخت هــای جایگزیــن اســتفاده میکردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در کشـورهای پیشـرفته چندیـن سـال اسـت کارخانجـات سـیمان از سـوخت ه ـای جایگزی ـن اس ـتفاده میکنن ـد».

عبدالرضـا شـیخان در ادامـه گفـت: «کارخانـه سـیمان شـهرکرد در حال حاضـر تنهـا کارخانـه سـیمان کشـور اسـت کـه بـه صـورت جـدی در بحـث اسـتفاده از سـوخت هـای جایگزیـن برنامـه ریـزی و پیشـرفت داشـته اسـت کــه جــا دارد از زحمــات مدیــران و کارشناســان ایــن مجموعــه قدردانــی و تشـکر بـه عمـل آوریـم. البتـه یکـی از مشـکلات پیـش رو آن اسـت کـه آیـا واقعــا در دراز مــدت میتــوان نســبت بــه تأمیــن بخشــی از ســوخت مــورد نیــاز کارخانجــات توســط شــهرداری هــا و بــه صــورت تضمینــی حســاب ب ـاز ک ـرد ی ـا خی ـر؟ تأمی ـن پای ـدار س ـوخت ه ـای جایگزی ـن در کارخانج ـات س ـیمان یک ـی از موضوعات ـی اس ـت ک ـه مدی ـران کارخانج ـات س ـیمان از آن بــه عنــوان یــک موضــوع اثرگــذار در ایــن حــوزه یــاد میکننــد. ولــی قطعــا ســوخت گاز هــم تــا ســال هــای آینــده افزایــش قیمــت خواهــد داشــت و اسـتفاده از سـوخت هـای جایگزیـن در کارخانجـات سـیمان در سـال هـای آتـی یـک الـزام خواهـد بـود».

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان در پایـان گفـت: «بـا توجــه بــه اهمیــت موضــوع انــرژی درخواســت مــا از مدیــران کارخانجــات سـیمان ایـن اسـت کـه بـا جدیـت بیشـتری بـا کمیتـه انـرژی انجمـن صنفـی ســیمان کــه آقایــان مهنــدس امینــی یکتــا و مهنــدس غفــاری مشــغول برنامــه ریــزی و پیگیــری امــور هســتند همــکاری و تعامــل داشــته باشــند و در ایـن نشسـت هـای تخصصـی بـه صـورت پررنـگ تـری حضـور یابنـد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.