اعداد و ارقام دولتی، واقعیت یا خیال

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از آرمــان، معــاون اول رییسجمهــوری در حالـی از رشـد اقتصـادی 2.7درصـدی در 9 ماهـه نخسـت سـال جـاری خبـر داد کـه رشـد بخـش صنعـت در مـدت یـاد شـده را 5.01درصـد عنـوان کـرد.

اســحاق جهانگیــری کــه در بهرهبــرداری یــک کارخانــه ســیمان در کهگیلویهوبویراحمــد ســخن میگفــت، رشــد 9ماهــه بخــش خدمــات و کشـاورزی را هـم بـه ترتیـب 4.5درصـد و 7.5درصـد اعـلام کـرد. ایـن آمـار کـه ب ـا اس ـتناد از گ ـزارش مرک ـز آم ـار ای ـران از وضعی ـت رش ـد اقتص ـادی ت ـا پای ـان آذرمـاه از زبـان جهانگیـری عنـوان میشـد، گرچـه خبـر از جهشـی قابـل توجه در رشـد اقتصـادی بخـش صنعـت دارد امـا اظهـارات فعـالان صنعتـی از اوضاع کس ـبوکار در ای ـن ح ـوزه رش ـد چش ـمگیر بخ ـش صنع ـت را تأیی ـد نمیکن ـد.

گرچــه بــه اذعــان مســوولان، رشــد ایــن بخــش دیگــر مثبــت شــده و دســتکم رشــد منفــی از فعــالان ایــن حــوزه گــزارش نمیشــود امــا بــاور رشــد 5.01درصــدی صنعــت حتــی بــرای اهالــی ایــن حــوزه هــم کمــی سـخت اسـت. مرکـز آمـار ایـران در گـزارش 6ماهـه خـود از وضعیـت رشـد اقتص ـادی، رش ـد ب ـدون نف ـت را 5.4درص ـد اع ـلام ک ـرده ب ـود ک ـه اینب ـار در 9ماهـه نخسـت سـال جـاری، رشـد غیرنفتـی بـا 5.0واحـد درصـد افزایـش بــه 5درصــد رســیده اســت. ایــن میــزان رشــد غیرنفتــی اقتصــاد ایــران بــه روایـت از مرکـز آمـار در حالـی اسـت کـه چنـدی پیـش صنـدوق بینالمللـی پــول در گــزارش ســالانه خــود از اقتصــاد ایــران، رشــد غیرنفتــی را تنهــا 8.0درصــد اعــلام کــرده بــود. در عیــن حــال، براســاس اعــلام جهانگیــری رشــد بخــش صنعــت در فصــل پاییــز امســال 41درصــد بــوده اســت. ایــن درحالـی اسـت کـه وی رشـد بخشهـای کشـاورزی و خدمـات را 4.5درصـد و 4.4درصــد اعــلام کــرده اســت.

گرچــه ایــن میــزان رشــد اقتصــادی بــرای بخــش صنعــت را نمیتــوان چن ـدان ملم ـوس خوان ـد ام ـا چن ـدی پی ـش نی ـز محمدباق ـر نوبخ ـت ریی ـس سـازمان برنامـه و بودجـه در اظهارنظـری درخصـوص رشـد اقتصـادی سـال آینـده، در بخـش صنعـت دو حوزه پتروشـیمی و خـودرو را جزو مسـتعدترین بخشهـا بـرای افزایـش رشـد خوانـده بـود. بـا احتسـاب بخـش پتروشـیمی بــه عنــوان یکــی از حوزههــای تحــت پوشــش بخــش صنعــت شــاید بتــوان رشــد اقتصــادی 5.01درصــدی بخــش صنعــت در 9ماهــه نخســت ســال ج ـاری را قابلقبولت ـر دانس ـت. ب ـا ای ـن ح ـال، کارشناس ـان ب ـر ای ـن باورن ـد کـه حتـی اگـر رشـد اقتصـادی 5.01درصـدی صنعـت را هـم بپذیریـم، ایـن رشــد در ســایه تنهــا چنــد صنعــت محــدود حاصــل شــده و هنــوز جریــان رشـد صنعتـی در کشـور شـکل نگرفتـه اسـت.

اظهــارات فعــالان صنعتــی حاکــی از آن اســت کــه رشــد اقتصــادی بــه صـورت متـوازن در تمـام بخشهـا ایجـاد نشـده و برخـی حوزههـا بیشـترین سـهم را در افزایـش رشـد اقتصـادی بخـش صنعـت داشـته اسـت. هرچنـد بهگمــان فعــالان صنعتــی، بــا عبــور اقتصــاد از رکــود و بــا اندکــی وقفــه، رکـود از بخـش صنعـت هـم زدوده شـده امـا مشـاهدات از وضعیـت صنایـع گوناگــون حاکــی از رشــدهای چشــمگیر و جهشــی در ایــن بخــش نیســت. بلکــه یــک یــا دو بخــش صنعتــی کــه همــواره بیشــترین ســهم را در رشــد کلــی بخــش صنعــت داشــتهاند، بــار اصلــی رشــد ایــن بخــش را بــه دوش میکشــند. یکــی از ایــن بخشهــا بهطــور قطــع حــوزه خــودرو اســت. مشـاهده عملکـرد سـازندگان خـودرو کشـور در مقاطـع مختلـف و بازتـاب آن در رشـد کلـی بخـش صنعـت، بـه راحتـی میتوانـد سـرنخهایی از بازیگـران رشـد صنعتـی ارائـه دهـد. در همیـن حـال، بخـش پتروشـیمی هـم کـه بـه تعبیـری جـزو حـوزه صنعـت و بـه تعبیـری دیگـر از زیرمجموعههـای نفـت اس ـت، دیگ ـر بازیگ ـر رش ـد صنعت ـی اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.