انقالب صنعتی چهارم مستلزم تغییر الگوهای صنعتی

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

علــی شــفایی، رییــس مؤسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگانــی گفــت: امــروز جمهــوری اســلامی ایــران ۲۹ درصــد تولیــدات خــود را در داخــل بــه مصــرف مــی رســاند و هشــت درصــد را در بازارهــای صادراتــی عرضــه مــی کنــد .

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از جهــان اقتصــاد «محمدرضــا رضــوی» در دومیـن کنفرانـس بیـن المللـی انقـلاب صنعتـی چهـارم افـزود: کاهـش سـهم صنعــت و معــدن در تولیــد ناخالــص داخلــی از ۷۱ بــه 4۱ درصــد، تغییــر الگوهــا و تولیــدات صنعتــی را بــه بــرای ورود بــه دوران انقــلاب صنعتــی چهــارم ضــروری ســاخته اســت.

وی افـزود: سـهم ناچیـز صـادرات تولیـدات، نشـانه آن اسـت کـه بـا ایـن رویـه کسـب و کار، نمـی تـوان وضعیـت فعلـی را ادامـه داد.

رض ـوی اضاف ـه ک ـرد: برپای ـه تح ـولات بزرگ ـی ک ـه در جه ـان اتف ـاق م ـی افتــد، علایــم و نشــانه هــای زیــادی وجــود دارد کــه دنیــا در حــال ورود بــه دوران صنعتــی انقــلاب چهــارم اســت و وجــود هــوش هــای مصنوعــی، رباتیـک و اسـتفاده از چاپگرهـای سـه بعـدی نشـان مـی دهـد کـه تحـولات بزرگــی در عرصــه هــای جهانــی در حــال شــکل گیــری اســت.

وی گفــت: امــروز جمهــوری اســلامی در تولیــدات معدنــی، فلــزی، پتروش ـیمی، س ـیمان، س ـنگ، مصال ـح س ـاختمانی، لــوازم خانگــی و س ـایر اق ـلام ب ـا محدودی ـت ه ـای زی ـادی روب ـرو اس ـت و بای ـد ب ـا تنظی ـم نقش ـه راه مناسـب و ایجـاد زیرسـاخت هـای منتخـب، بتـوان کشـور را بـرای ورود بـه ایــن عرصــه آمــاده ســاخت.

ایـن مقـام مسـوول، اسـتفاده از تولیـدات دیجیتـال در جهـان را مـورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: اســتفاده از تولیــدات دیجیتــال بــه خصــوص در حـوزه خودروسـازی و لـوازم خانگـی بسـیار گسـترده شـده و کشـورمان دیگـر نمـی توانـد بـا ایـن شـرایط بـه فعالیـت هـای صنعتـی خـود در عرصـه هـای جهانـی ادامـه دهـد.

وی اظهارداشـت: لازم اسـت یـک شـبکه مناسـب را بـه صـورت هدفمنـد ایجــاد کــرد تــا بــا اســتفاده از خلاقیــت هــا و تخصــص هــای مــورد نیــاز دانشــگاهی بــرای ورود بــه عرصــه انقــلاب چهــارم آمــاده شــویم.

ریی ـس ش ـورای سیاس ـتگذاری دومی ـن کنفران ـس بی ـن الملل ـی انق ـلاب صنعتـی چهـارم نیـز در ایـن اجـلاس اظهارداشـت: انقـلاب صنعتـی چهـارم الگ ـوی جدی ـدی اس ـت ک ـه نم ـی ت ـوان از آن ب ـا ب ـی توجه ـی گذش ـت، زی ـرا ای ـن انق ـلاب در تم ـام ش ـئونات زندگ ـی م ـا تأثیرگ ـذار اس ـت.

عبــدا... جاســبی افــزود: دانــش و فــن آوری اســاس انقــلاب چهــارم صنعتــی اســت و قلــب تپنــده آن نیــز اســتفاده از دانــش و فنــاوری هــای جدیـد بـه حسـاب مـی آیـد کـه بـرای داشـتن یـک زندگـی مناسـب بایـد از رایانــه هــا، تخصــص هــا و زبــان هــای زنــده دنیــا اســتفاده کــرد.

وی گفــت: ایــران دارای قابلیــت هــای صنعتــی و زیرســاخت هــای صنعتــی زیــادی اســت، امــا شــرکت هــای بــزرگ کشــور همــواره دچــار مشـکلات زیـادی اسـت و بایـد تـلاش کـرد در ایـن عرصـه پرتلاطـم جهانـی بـرای ورود بـه عرصـه انقـلاب صنعتـی چهـارم راه درسـتی را انتخـاب کـرد.

جاســبی افــزود: لازمــه ورود بــه ایــن عرصــه سیاســتگذاران، بخــش صنعـت و دانشـگاه هـا بازیگـران اصلـی محسـوب مـی شـوند و سـه نهـاد مهم مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، مجلـس شـورای اسـلامی و شـورای عالـی انقـلا فرهنگـی از بازیگـران مـا در ایـن حـوزه انـد و وزارتخانـه هـای صنعـت، مع ـدن و تج ـارت، عل ـوم و فن ـاوری، نف ـت، ارتباط ـات و فن ـاوری اطلاع ـات، راه و شهرســازی، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ســازمان حفاظ ـت محی ـط زیس ـت از دس ـتگاه ه ـای مه ـم اجرای ـی هس ـتند.

وی گفـت: تعـداد دانشـجویان کشـور از 130 هـزار نفـر پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی، بـه پنـج میلیـون نفـر رسـیده و نسـبت آنهـا بـه جمعیـت مـا 6.5 درصـد اسـت و ایـن مـی توانـد بـرای مـا ظرفیـت مهمـی را بـرای ورود بـه انقـلاب صنعتـی چهـارم فراهـم آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.