اولتیماتوم دبیر انجمن صنفي سیمان به مدیران

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

عبدالرضـا شـیخان بـا بیـان اینکـه بـا تمـام تلاشـی کـه شـد در زمسـتان مجــددا کارخانههــا ســیمان را بــا تخفیــف عرضــه کردنــد، گفــت: بــا تمــام تلاشهایــی کــه انجــام شــد و گزارشهایــی کــه از بــازار ســیمان تهیــه شــد امـا هنـوز بسـتر بـرای برگردانـدن قیمـت سـیمان بـه نرخهـای مصـوب سـال 1393 فراه ـم نش ـده اس ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، وی افــزود: بــا وجــود اینکــه در مقطعــی بــه طــور امیدوارکننــده تخفیفهــا در عرضــه ســیمان توســط کارخانههــا حــذف شــده بــود امــا مجــددا بــا وضعیتــی کــه در زمســتان بــه وجـود آمـد و رکـود سـاخت و سـاز موجـب کاهـش تقاضـا شـد، کارخانههـا از بهمنمــاه تخفیفــات را بــه ایــن محصــول بازگرداندنــد.

دبی ـر انجم ـن کارفرمای ـان صنع ـت س ـیمان در ادام ـه گف ـت: امیدواری ـم بتوانی ـم ت ـا پای ـان س ـال ب ـا گزارش ـاتی ک ـه ب ـه دس ـت آم ـده، مدی ـران عام ـل صنعـت سـیمان را قانـع کنیـم کـه دیگـر نیـازی بـه تخفیفـات نیسـت و البتـه تـا ایـن هفتـه بـه آنهـا اولتیماتـوم دادیـم تخفیفـات خـود را حـذف کننـد کـه رونــد قیمتگــذاری را بتوانیــم بــه شــکل مرغوبتــری پیگیــری کنیــم.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت تولیـد سـیمان تـا انتهای سـال بـا تایید اظه ـارات وزی ـر صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت گف ـت: تاکن ـون ح ـدود 58 میلی ـون تـن سـیمان تولیـد شـده اسـت کـه پیشبینـی میشـود تـا پایـان امسـال بـه ۰6 میلیـون تـن برسـد کـه البتـه نسـبت بـه سـال گذشـته کاهـش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.