مدیرعامل کارخانه سیمان کنگان تغییر کرد

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ثـلاث، مراسـم معارفـه مدیـر عامـل جدیـد کارخانـه سـیمان کنـگان بـا حضـور مرتضـی داداش مدیریـت عامـل شـرکت ســرمایه گــذاری وتوســعه صنایــع سیمان(ســیدکو) و بــا حضــور مدیــران وکارشناسـان ایـن مجموعـه در محـل کارخانـه سـیمان کنـگان برگـزار شـد.

در ابتــدای ایــن جلســه عابدیــن روح افــزا مدیریــت کارخانــه ســیمان کنــگان ضمــن خــوش آمــد گویــی و تقدیــر از حضــور مدیــران مجموعــه ســیدکو در ایــن نشســت افــزود: «حضــور همــه بزرگــواران در ایــن مراســم مای ـه مباه ـات هم ـه م ـا اس ـت وامی ـد اس ـت همچن ـان ش ـاهد رش ـد و رون ـق صنعــت ســیمان درایــن مجموعــه تولیــدی باشــیم».

در ایــن مراســم مرتضــی داداش مدیــر عامــل شــرکت ســرمایه گــذاری وتوسـعه صنایـع سـیمان افـزود: «دکتـر دیزبنـد ازمدیـران بـا سـابقه طولانـی در صنعــت ســیمان خصوصــا بخــش بازرگانــی و بــازار هســتند و انتخــاب فـردی بـا چنیـن خصوصیاتـی بـه عنـوان مدیـر عامـل شـرکت بیـن المللـی سـاروج بوشـهر نشـان دهنـده بلـوغ ایـن مجموعـه روبـه رشـد اسـت».

وی تصریـح کـرد: «پیشـرفت بوجـود آمـده در ایـن شـرکت بایـد بـه گونـه ای باشــد کــه اســتمرار یابــد و نهادینــه شــود و ایــن مهــم بــه همــت همــه کارکن ـان ای ـن ش ـرکت محق ـق خواه ـد ش ـد».

در انتهـای ایـن جلسـه هانـی دیزبنـد بـه عنـوان مدیریـت عامـل جدیـد شـرکت بیـن المللـی سـاروج بوشـهر معرفـی واز خدمـات هوشـنگ بـالا زاده مدیـر عامـل سـابق ایـن شـرکت نیـز تقدیـر بعمـل آمـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.