برق هم گران می شود

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

بــر اســاس تصویــب مجلــس شــورای اســلامی و بــه منظــور حمایــت از صنعــت بــرق میــزان عــوارض بــر هــر کیلــو وات ســاعت بــرق 50 ریــال در نظـر گرفتـه شـد و ایـن در حالـی اسـت کـه سـال گذشـته ایـن عـدد معـادل 30 ریـال بـود کـه ایـن بـه معنـای افزایـش 20 ریالـی بهـای هرکیلـووات بـرق مصرفــی در ســال 1396 اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری دنیــای بانــک، مجلــس شــورای اســلامی در ادامــه رســیدگی بــه ردیــف هــای درآمــدی بودجــه ســنواتی ســال 1396 کل کشــور بنــد «ه» آن را بــه تصویــب رســاندند کــه بــه موجـب آن عـوارض موضـوع مـاده )5( قانـون حمایـت از صنعـت بـرق کشـور بـه میـزان پنجـاه )50( ریـال بـه ازای هـر کیلـووات سـاعت در سـقف یـازده هــزار میلیــارد )11.000.000.000.000( ریــال تعییــن میشــود.

براســاس مــاده 5 قانــون حمایــت از صنعــت بــرق دولــت موظــف اســت ب ـرای تأمی ـن بخش ـی از مناب ـع لازم جه ـت اج ـرای ط ـرح ه ـای توس ـعه ای و نگهـداری شـبکه هـای روسـتایی و تولیـد بـرق تجدیـد پذیـر عـوارض مصـرف هـر کیلـو وات سـاعت را در بودجـه سـالانه پیـش بینـی نمایـد و وجـوه حاصـل را بـه شـرکت توانیـر اختصـاص دهـد.

گفتنـی اسـت کـه در سـال 1391 بـرای اولیـن بـار طـرح دریافـت مبلغـی مــازاد بــر بهــای بــرق روی قبــوض بــرق مصرفــی بهعنــوان عــوارض مطــرح شـد بهطوریکـه در آن زمـان طـرح عـوارض 20 ریالـی بـرق بـهازای مصـرف هـر کیلـووات سـاعت بـا عنـوان عـوارض بـرق تجدیدپذیـر بهعنـوان لایحـهای در مجلـس شـورای اسـلامی مطـرح شـد امـا پـس از آنکـه بـا وجـود تصویـب ایــن لایحــه در کمیســیون اقتصــادی مجلــس، کمیســیون انــرژی مجلــس شـورای اسـلامی آن را رد کـرد، ایـن لایحـه عمـلا مسـکوت مانـد تـا اینکـه در قانـون بودجـه سـال 1392 کشـور بـرای نخسـتین بـار عـوارض روی قبـوض بـرق لحـاظ شـد.

عوارضــی کــه روی قبــوض بــرق بــر اســاس قانــون بودجــه ســال 1392 لحـاظ شـده بـود بـه ایـن صـورت بـود کـه "وزارت نیـرو موظـف اسـت عـلاوه بـر دریافـت بهـای بـرق بـهازای هـر کیلـووات سـاعت بـرق فروختـه شـده مبلغ ســی ریــال بهعنــوان عــوارض بــرق در قبــوض مربوطــه درج و از مشــترکان بــرق بهاســتثنای مشــترکان خانگــی روســتایی دریافــت کنــد.

در قانـون بودجـه سـال 1392 محـل مصـرف ایـن وجـوه دریافتـی بدیـن صــورت مشــخص شــد کــه وجــوه حاصلــه بــه حســاب شــرکت توانیــر نــزد خزانـه داری کل کشـور واریـز و عیـن وجـوه دریافتـی صرفـا بابـت حمایـت از توس ـعه و نگه ـداری ش ـبکههای روس ـتایی و تولی ـد ب ـرق تجدیدپذی ـر و پ ـاک هزینــه میشــود. بــه ایــن ترتیــب نماینــدگان مجلــس شــورای اســلامی بــا درک اهمیــت پرداختــن بــه توســعه، نگهــداری و بهینــه ســازی شــبکههای روس ـتایی و ایج ـاد ظرفیته ـای جدی ـد تولی ـد ب ـرق از مناب ـع تجدی ـد پذی ـر، اق ـدام ب ـه چنی ـن کاری کردن ـد.

ایــن عــوارض در بودجــه ســال 1393 نیــز عینــا تکــرار شــد و در بودجــه سـال 1394 نیـز میـزان عـوارض همـان 30 ریـال باقـی مانـد امـا بـرای هزینـه شـدن ایـن عـوارض سـقف تعییـن شـد بهطوریکـه بـر اسـاس متـن قانـون بودجـه 1394 وزارت نیـرو موظـف شـده بـود، عـلاوه بـر دریافـت بهـای بـرق بــهازای هــر کیلــووات ســاعت بــرق فروختــه شــده، مبلــغ ســی )30( ریــال بهعنــوان عــوارض بــرق در قبــوض مربوطــه درج و از مشــترکان بــرق از جملــه باغشــهرها و خانهباغهــای اطــراف روســتاها و شــهرها بهاســتثنای مشــترکان خانگــی روســتایی و چاههــای کشــاورزی دریافــت کنــد.

وجــوه حاصلــه بــه حســاب خاصــی نــزد خزانــه داری کل کشــور واریــز میشـود و حداکثـر تـا سـقف چهارهـزار میلیـارد )4.000.000.000.000( ریــال صرفــا بابــت حمایــت از توســعه و نگهــداری شــبکههای بــرق روسـتایی و تولیـد بـرق تجدیدپذیـر و پـاک، توســط شـرکت توانیـر هزینـه می شــو د .

بــا توجــه بــه مشــکلات موجــود در صنعــت برقــو لــزوم حمایــت در ایــن حــوزه نماینــدگان مجلــس شــورای اســلامی بــرای ســال 1396 افزایــش 20 ریالــی را بــرای عــوارض بــرق در هــر کیلــوات ســاعت در نظــر گرفتنــد کــه بهنظــر میرســد ایــن مســاله بتوانــد تأثیــرات خوبــی بــرای صنعــت بــرق بههمــراه داشــته باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.