جرقه شکوفایی صنعت برق

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

«محســن طرزطلــب» برنامــه ورود یــک هــزار و 800 مــگاوات نیــروگاه جدیــد را در حــوزه حرارتــی بــه چرخــه تولیــد بــرق کشــور را در راســتای تحقــق اهــداف سیاســت هــای ابلاغــی اقتصــاد مقاومتــی بــرای ایــن وزارتخانــه ارزیابــی کــرد کــه 100 درصــد آن اجرایــی شــده اســت

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از راه امـروز، مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی گفــت: وزارت نیــرو امســال بایــد یــک هــزار و 800 مــگاوات نیــروگاه جدیــد را در حــوزه حرارتــی بــه چرخــه تولیــد بــرق کش ـور وارد م ـی ک ـرد ک ـه 100 درص ـد اجرای ـی ش ـده اس ـت.

«محسـن طرزطلـب» ایـن برنامـه را در راسـتای تحقـق اهـداف سیاسـت هـای ابلاغـی اقتصـاد مقاومتـی بـرای ایـن وزارتخانـه ارزیابـی کـرد.

وی از تحق ـق 80 درص ـدی برنام ـه ه ـای ای ـن ش ـرکت در مقول ـه اقتص ـاد مقاومتـی خبـر داد و گفـت: سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی بـرای تحقـق شـعار امسـال 17 طـرح را بـه وزارت نیـرو محـول و ابـلاغ کـرده کـه چهـار طـرح آن بـر عهـده شـرکت مـادر تخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی بوده اسـت.

بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، ســاخت 17 هــزار مــگاوات نیــروگاه از جملـه برنامـه هـای پیـش بینـی شـده اسـت کـه 10 هـزار مـگاوات آن جدیـد بـوده و بایـد توسـط بخـش خصوصـی داخلـی یـا خارجـی و بـا سـرمایه هـای آنهـا سـاخته مـی شـد.

وی بیــان داشــت: تاکنــون عملیــات اجرایــی هشــت هــزار مــگاوات از نیــروگاه هــای جدیــد آغــاز شــده کــه اجــرای عمــده آنهــا توســط بخــش خصوصــی بــوده اســت.

طرزطلــب ادامــه داد: 2 هــزار مــگاوات باقیمانــده از ایــن برنامــه نیــز در م ـدت باق ـی مان ـده ت ـا پای ـان س ـال اجرای ـی م ـی ش ـود ک ـه از جمل ـه آنه ـا بهــره بــرداری از نیــروگاه هــای پرنــد، زرنــد کرمــان، ســیریک هرمــزگان، اندیمشــک و بوئیــن زهــرا اســت.

وی خاطرنشـان کـرد: هفـت هـزار مـگاوات دیگـر از برنامـه سـاخت 17 هـزار مـگاوات نیـروگاه مربـوط بـه نیـروگاه هـای گازی موجـود اسـت کـه بایـد ب ـا س ـاخت بخ ـش بخ ـار آنه ـا، تبدی ـل ب ـه س ـیکل ترکیب ـی ش ـوند و تاکن ـون نیمـی از ایـن برنامـه اجرایـی شـده اسـت.

نی ـروگاه س ـیکل ترکیب ـی نیروگاه ـی مش ـتمل ب ـر تع ـدادی توربی ـن گاز و توربی ـن بخ ـار اس ـت.

در ای ـن ن ـوع نی ـروگاه، ب ـا اس ـتفاده از بویل ـر بازی ـاب، از ح ـرارت موج ـود در گازهــای خروج ـی از توربینهــای گاز، بــرای تولیــد بخــار آب مــورد نیــاز در توربینهـای بخـار اسـتفاده میشـود. اگـر توربیـن گاز بـه صـورت سـیکل ترکیبـی نباشـد، گازهـای خروجـی آن تـا 600 درجـه سـانتیگراد دمـا بطـور مسـتقیم وارد هـوا شـده و انـرژی باقیمانـده در آن هـدر مـیرود. در حالـی کـه در نیـروگاه سـیکل ترکیبـی، از ایـن انـرژی اسـتفاده شـده و بویلـر توربیـن بخـار بـدون نیـاز بـه سـوخت، بخـار آب تولیـد میکنـد.

مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی تصریـح کـرد: مشـکل اصلـی در اجـرای ایـن برنامـه، ارائـه ضمانـت نامـه بـه سـرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی بابــت ســوخت صرفــه جویــی شــده نیــروگاه هاســت و در تلاشــیم تــا ایــن مشــکل را حــل و فصــل کنیــم.

وی اضافــه کــرد: تبدیــل نیــروگاه گازی پرنــد بــه ســیکل ترکیبــی کــه توسـط گـروه مپنـا در حـال تکمیـل بـوده، دیگـر پـروژه ای اسـت کـه امسـال در راسـتای برنامـه هـای اقتصـاد مقاومتـی بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید و تاکن ـون پیش ـرفت 85 درص ـدی داش ـته اس ـت.

نیــروگاه گازی پرنــد نخســتین نیروگاهــی اســت کــه عملیــات اجرایــی تبدیـل آن بـه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی توسـط بخـش خصوصـی آغـاز شـد.

بـا اجـرای ایـن طـرح، سـه بلـوک سـیکل ترکیبـی بـه ایـن نیـروگاه اضافـه مـی شـود و بـازده نیـروگاه را از 33 بـه بیـش از 50 درصـد مـی رسـاند.

ظرفیـت کنونـی نیـروگاه پرنـد 954 مـگاوات اسـت کـه بـا سـاخت بخـش بخـار آن و تبدیـل آن بـه سـیکل ترکیبـی، 480 مـگاوات بـه ظرفیـت کنونـی نیـروگاه افـزوده و سـالانه یـک میلیـارد و 300 میلیـون مترمکعـب در مصـرف سـوخت گاز صرفـه جویـی مـی شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.