گیالن بستر مناسب انرژیهای تجدید پذیر

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای گیــلان بــا اشــاره بــه ظرفیــت انــرژی بــادی و همچنیــن وجــود انــرژی خورشــیدی در جنــوب اســتان گفـت: گیـلان ظرفیـت بالایـی بـرای اسـتفاده از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر در صنعــت بــرق دارد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ذاکرنی ـوز، عظی ـم بلب ـل آب ـادی در مراس ـم معارف ـه و ش ـروع ب ـه کار کارکن ـان جدی ـد ش ـرکت ب ـرق منطق ـه ای گی ـلان، ب ـا اشــاره بــه تنگناهــای شــدید مالــی موجــود در صنعــت بــرق کشــور اظهــار کــرد: شــرکت بــرق منطقــه ای گیــلان بــرای امــکان احــداث پــروژه هــای زیرسـاخت شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع، جـذب اعتبـار از طریـق فاینانـس خارجــی بــه مبلــغ 56 میلیــون یــورو و بانــک توســعه زیرســاخت آســیا بــه مبلــغ 113 میلیــون یــورو را در دســتور کار قــرار داده اســت.

وی بـا بیـان اینکـه پـروژه هـای در دسـت احـداث شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع اسـتان را متحـول مـی کنـد، افـزود: شـرکت بـرق منطقـه ای گیـلان در بحـث انـرژی هـای تجدیدپذیـر بـادی و خورشـیدی، برنامـه هـای مهمـی را در نظـر دارد.

مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای گیـلان بـا اشـاره بـه ظرفیـت انـرژی بــادی بیــش از ســه هــزار مــگاوات و همچنیــن وجــود انــرژی خورشــیدی بس ـیار مناس ـب در جن ـوب اس ـتان تصری ـح ک ـرد: اس ـتان گی ـلان از موقعی ـت اسـتراتژیک در بحـث اسـتفاده از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر برخـوردار اسـت کـه در ایـن زمینـه نیـز برنامـه ریـزی هـای مناسـبی انجـام شـده اسـت.

بلبــل آبــادی همچنیــن بکارگیــری مولدهــای مقیــاس کوچــک بــرای غلبـه بـر مشـکلات شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع را یکـی دیگـر از مـوارد قابـل توج ـه در صنع ـت ب ـرق گی ـلان عن ـوان ک ـرد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت مدیریــت مصــرف بــرق در کشــور گف ـت: کاه ـش مص ـرف ب ـه وی ـژه پی ـک مص ـرف در فص ـل تابس ـتان ع ـلاوه ب ـر رفـع نیـاز بـه سـرمایه گـذاری کلان در در بخـش تولیـد و شـبکه انتقـال، فـوق توزیـع و توزیـع بـا کاهـش آلاینـده هـای زیسـت محیطـی نیـز همـراه اسـت.

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای گیــلان تأکیــد کــرد: در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل گــرم ســال، برنامــه هــای متنوعــی بـرای فرهنـگ سـازی در راسـتای کاهـش مصـرف بـرق در فصـل تابسـتان در نظ ـر گرفت ـه ش ـده اس ـت.

در ای ـن مراس ـم معاون ـت ه ـای به ـره ب ـرداری، ط ـرح و توس ـعه و برنام ـه ریـزی و تحقیقـات نیـز هـر کـدام بـه بیـان شـرح مختصـری از فعالیـت هـای معاون ـت خ ـود ب ـرای کارکن ـان جدی ـد پرداختن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.