جایگزینی نیروگاههای فرسوده ری و زرند

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی در ادامـه بــا اشــاره بــه برنامههــای ایــن شــرکت بــرای خــارج کــردن نیــروگاه هــای فرســوده شــهر ری و زرنــد کرمــان از مــدار، اظهــار داشــت: نیــروگاه زرنــد بـه دلیـل برخـی مشـکلات تأمیـن گاز و همچنیـن تأمیـن زمینـی کـه مجـوز محی ـط زیس ـت داش ـته باش ـد، کم ـی ب ـه درازا کش ـیده اس ـت.

ایـن مقـام مسـوول ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن طـرح در سـفر آینـده هیـات دولـت بـه اسـتان کرمـان اجرایـی شـود.

وی گفــت: ســاخت نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 480 مگاواتــی بــه عنــوان جایگزیــن نیــروگاه فعلــی پیــش بینــی شــده اســت.

نیــروگاه حرارتــی زرنــد کرمــان کــه نخســتین نیــروگاه حرارتــی جنــوب شـرق کشـور بـه حسـاب مـی آیـد، در سـال 1352 بـه بهـره بـرداری رسـید؛ ظرفیــت فعلــی ایــن نیــروگاه ۰6 مــگاوات اســت و بــه دلیــل اســتفاده از ســوخت نفــت کــوره (مــازوت) آلایندگــی بســیاری دارد.

طرزطلــب همچنیــن بــا اشــاره بــه مذاکــره بــا ژاپنیهــا و برخــی شــرکتهای ایرانــی بــرای ســاخت نیــروگاه جدیــد در شــهر ری، بیــان داشـت: اکنـون ژاپنـی هـا در ایـران بـه سـر مـی برنـد و بـه انجـام بازدیدهـای مسـتمر در ایـن زمینـه مشـغولند و مشـاور کارفرمـا و پیمانـکار انتخـاب شـده از ایــران و ژاپــن نیــز در حــال بررســی مســائل موجودنــد.

وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه قــرارداد ایــن پــروژه تــا اردیبهشــت مــاه آینــده بــه امضــا برســد؛ پــروژه ای کــه در دس ـتور کار شــورای اقتصــاد قــرار داشــته و رئیــس جمهــوری نیــز بــر آن تاکیــد دارد.

مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی گفـت: نیروگاهـی بـا ظرفیـت هـزار و 50 مـگاوات کـه در دو مرحلـه بـه بهـره بـرداری مــی رســد، جایگزیــن نیــروگاه فرســوده و بــا بــازده پاییــن فعلــی شــهر ری خواهـد شـد.

نیــروگاه ری از قدیمــی تریــن نیروگاههــای حرارتــی ایــران بــه شــمار مــیرود کــه در ســال 1356 و بــا ظرفیــت اســمی 979 مــگاوات در جنــوب ته ـران ب ـه به ـره ب ـرداری رس ـید و ب ـه دلی ـل فرس ـودگی و آلایندگ ـی نی ـاز ب ـه جایگزینــی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.