اختصاص بودجه 40 میلیارد تومانی به دانشگاههای سبز

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

مدیــرکل نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: در ســال آینــده ردیــف بودجــهای بــا ۰4 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای دانشــگاههای ســبز اختصــاص یافتــه اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی وزارت علـوم، دکتـر مهـرا... رخشـانی مهـر در نخسـتین همایـش ملـی دانشـگاه سـبز در دانشـگاه خلیـج فـارس بوشـهر اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه نقـش غیرقابـل انـکار دانشـگاه در نهادین ـه ک ـردن مص ـرف بهین ـه ان ـرژی پرداخت ـن ب ـه دانش ـگاه ه ـای س ـبز از اهمیـت ویژهـی ای برخـوردار اسـت.

وی بــه تشــکیل شــورای مدیریــت ســبز در دانشــگاه هــای کشــور اش ـاره ک ـرد و گف ـت: ب ـرای اس ـتفاده بهین ـه از ان ـرژی خورش ـیدی در س ـطح دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور طرحــی تهیــه شــده اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش و در حاشــیه ایــن همایــش، نمایشــگاه دسـتاوردهای دانشـگاههای سـبز کشـور تشـکیل شـده اسـت و دانشـگاههای صنعت ـی س ـهند و ش ـهید مدن ـی آذربایج ـان ش ـرقی، عل ـم و صنع ـت ای ـران، شـیراز، خلیـج فـارس بوشـهر، اصفهـان و پژوهشـگاه مـواد و انـرژی تهـران در ایــن نمایشــگاه شــرکت کردهانــد.

ایـن گـزارش مـی افزایـد: طـرح هـای مکانیزاسـیون آبیـاری فضای سـبز دانشــگاه، ســامانه هواشناســی، سیســتم تصفیــه خانــه فاضــلاب دانشــگاه، حمــل و نقــل ریــل بــاس، بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی، نخســتین نــرم افــزار پیــام رســان بومــی ( NOTICE ) و تصاویــری از ســاختمان مظهــر معم ـاری س ـبز از جمل ـه ط ـرح ه ـای ارائ ـه ش ـده در ای ـن نمایش ـگاه اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.