ایجاد مزرعه انرژی خورشیدی در پرند

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر پرنــد از برنامهریــزی بــرای ایجــاد مزرعــه انــرژی خورشــیدی بـرای تولیـد بـرق و حفاظـت از محیـط زیسـت خبـر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما؛ علــی اکبــر طاهــری گفــت: شــهر پرنــد دارای دو نیــروگاه بــرق اســت و راهانــدازی مزرعــه انــرژی خورشـیدی یـا سـولار کـه توافـق اولیـه آن بـا یک شـرکت آلمانـی حاصـل شـده اسـت، میتوانـد در حفـظ محیـط زیسـت و تامیـن بـرق از منبـع انـرژی خورشـیدی مؤثـر باشــد.

مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد پرنــد بــا تأکی ـد ب ـر اینک ـه ت ـا پای ـان امس ـال در مجم ـوع 70 ه ـزار واحـد از ایـن مجموعـه تحویـل داده میشـود، از بسـته ش ـدن پرون ـده مس ـکن مه ـر ای ـن ش ـهر جدی ـد ت ـا پای ـان دولــت یازدهــم خبــر داد.

وی اظهــار داشــت: در شــهر جدیــد پرنــد کــه بــه نوع ـی پایتخ ـت مس ـکن مه ـر کش ـور محس ـوب میش ـود 95 هـزار واحـد مسـکن مهـر بنـا شـده اسـت، دهـه فجـر امســال 4120 واحــد تحویــل شــد و اســفند نیــز 3000 واحــد دیگــر افتتــاح میشــود.

طاهـری افـزود: از 25 هـزار واحـد باقیمانـده 7500 واحــد فاقــد متقاضــی اســت کــه از مســکن مهــر جــدا کردهایــم و قــرار اســت در قالــب واحدهــای تعاونــی یــا خودمالکـی مجـزا واگذار شـوند و سـاخت 17 هـزار و 500 بـه پیشـرفت 75 درصـدی رسـیده اسـت کـه امیدواریـم بــا مصوبــه اخیــر مبنــی بــر افزایــش وام مســکن مهــر از 30 بـه 40 میلیـون تومـان و تعامـل خـوب بانـک مسـکن ب ـه س ـرانجام برس ـند.

طاه ـری گف ـت : ب ـه منظ ـور افزای ـش فض ـای س ـبز و مراک ـز اجتماع ـی، عملی ـات تس ـطیح و خاکب ـرداری 31 هکتـار «رود دره» را در حـال اجـرا داریـم کـه 4هکتـار آن بــه بوســتان بانــوان و بقیــه فضــا نیــز بــه زمیــن بــازی، کافـی شـاپ، زمیـن اسـکیت و مرکـز فرهنگـی و تجـاری اختصــاص مییابــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.