وعده های خالی از اقدام و عمل

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از قــدس آنلایــن، کارشناسـان مـی گوینـد ایـران جـزو بهتریـن کشـورهای دنیــا در زمینــه پتانســیل انــرژی خورشــیدی اســت بطوریکــه موقعیــت جغرافیایــی آن و داشــتن 300 روز آفتابـی در سـال بهتریـن شـرایط را بـرای بهـره گیـری از ایـن انـرژی فراهـم کرده اسـت امـا بنا بـر گفتـه نمایندگان مجلــس ایــن انــرژی در کشــور بــه بــاد مــی رود.

علیرضـا لعل اکبری: کارشناسـان انرژی خورشـیدی را تنهـا منبـع انـرژی تجدیـد پذیـر جهـان و منبعـی مفید و ارزان عنـوان مـی کننـد حـال ایـن سـؤال مطـرح اسـت ک ـه می ـزان به ـره گی ـری از ان ـرژی خورش ـیدی در کش ـور چقــدر اســت و آیــا تلاشهایــی بــرای اســتفاده از آن صـورت گرفتـه اسـت؟

هرچنــد شــواهد نشــان مــی دهــد فعالیتهایــی بـرای اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی در کشـور بصـورت پراکنــده در اســتانهای خراســان، سیســتان و بلوچسـتان، یـزد و کرمـان انجـام شـده امـا بـه نظـر مـی رسـد ایـن اقـدام هـا آنطـوری کـه نیازهـای و انتظـارات مــردم را بــرآورده کنــد، نبــوده اســت.

در همی ـن خص ـوص نماین ـده س ـیرجان م ـی گوی ـد: بــا اینکــه اســتان کرمــان بعنــوان روشــن تریــن اســتان آفتابــی کشــور مطــرح اســت امــا در خصــوص ایجــاد نیــروگاه هــای خورشــیدی در اســتان وقفــه ای طولانــی صــورت گرفتــه اســت.

شــهباز حســن پــور بیگلــری مــی افزایــد: بدلیــل کوتاهـی برخی از سـازمانها و مسـوولان در اسـتان شـاهد غفلــت از ســاخت نیــروگاه در اســتان کرمــان هســتیم.

وی تصری ـح م ـی کن ـد: در ای ـن می ـان کوتاه ـی اداره کل بــرق، منابــع طبیعــی، جهــاد کشــاورزی و ســازمان ام ـور اراض ـی مح ـرز اس ـت.

وی بـا اظهـار گلایـه از کـم توجهـی ایـن سـازمانها بـه اهمیـت بهـره گیـری از نیـروگاه هـای خورشـیدی در اســتان کرمــان اظهــار مــی دارد: ایــن موضــوع باعــث شــده کــه بســیاری از ســرمایه گــذاران و کارآفرینــان در ای ـن ح ـوزه دچ ـار س ـرگردانی ش ـوند.

بـا احـداث نیـروگاه خورشـیدی نـه تنهـا بـرق مـورد نیــاز مــردم محــروم منطقــه تأمیــن مــی شــود بلکــه بدلیـل موقعیـت مـرزی امـکان صـادرات بـرق بـه کشـور پاکســتان وجــود دارد نماینــده ســیرجان مــی افزایــد: متأســفانه بــه بهانــه هــای مختلــف ســرمایه گــذاران در موضـوع سـاخت نیـروگاه هـای خورشـیدی از ایـن اداره بـه آن اداره پـاس داده مـی شـوند و ایـن امـر باعـث کنـد شـدن رونـد سـاخت نیروگاههـای خورشـیدی در اسـتان ش ـده اس ـت.

حسـن پـور بیلگـری خاطـر نشـان مـی کنـد: بـرای رفــع مشــکلات موجــود اخیــرا در نشســتی بــا اســتاندار و مســوولان ذی ربــط اســتان قــرار شــد بــا فوریــت ایــن موضــوع در دســتور کار قــرار بگیــرد و مشــکلات حــل و فصــل بشــود.

وی بـه اشـاره بـه مشـکلات موجود در مسـیر سـاخت نیــروگاه خورشــیدی در اســتان کرمــان، میگویــد: مشـکل اصلـی تخصیـص نیافتـن زمیـن مـورد نیـاز بـرای سـاخت نیـروگاه اسـت.

وی تصریــح مــی کنــد: ســرمایه گــذاران در ایــن خصـوص درخواسـت هـای خـود را داده انـد و پیمـاکاران انتخــاب شــده انــد امــا بخاطــر اینکــه تاکنــون زمیــن بــه آنهــا تحویــل داده نشــده اســت بــا مشــکل مواجــه هســتند.

وی در خصــوص اعتبــارات مــورد نیــاز ســاخت نی ـروگاه ه ـای خورش ـیدی در کرم ـان ی ـادآور م ـی ش ـود: خوشــبختانه بخــش خصوصــی در ایــن رابطــه اعتبــار مــورد نیــار را فراهــم کــرده و مشــکلی در ایــن خصــوص نیســت.

در همیــن حــال عضــو کمیســیون عمــران نیــز در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مـا در خصـوص سـاخت نیـروگاه هـای خورشـیدی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مـی گویـد: پیشـنهاد سـاخت چنیـن نیـروگاه هایـی بـه دولت داده شـده اسـت امـا بـه در بسـته خوردیـم.

علیــم یــار محمــدی مــی افزایــد: دولــت در مقابــل پیشــنهاد ضــرورت ســاخت چنیــن نیــروگاه هایــی در اســتان اظهــار داشــته کــه بــرای اجــرا و ســاخت، پــول نــدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.