استقبال بخش خصوصی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، نمایشــگاه انرژیهــای تجدیدپذیــر امســال نشــان میدهــد سیاســتهای وزارت نیــرو بــرای حمایــت از تولیــدات داخلــی و بومیســازی تولیــد تجهیــزات الکترونیــک بهوی ـژه در ح ـوزه انرژیه ـای ب ـادی و خورش ـیدی مؤث ـر بــوده اســت.

مع ـاون ب ـرق و ان ـرژی وزی ـر نی ـرو گف ـت: نمایش ـگاه انرژیهــای تجدیدپذیــر امســال نشــان میدهــد سیاســتهای وزارت نیــرو بــرای حمایــت از تولیــدات داخلــی و بومیســازی تولیــد تجهیــزات الکترونیــک بهوی ـژه در ح ـوزه انرژیه ـای ب ـادی و خورش ـیدی مؤث ـر بــوده اســت.

هوشــنگ فلاحتیــان، هوشــنگ فلاحتیــان بــا حضــور در نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی انرژیهــای تجدیدپذیــر، گفــت: تفاوتــی کــه نمایشــگاه امســال بــا ســالهای گذشــته دارد، افزایــش انگیــزه و رغبــت بیشــتر بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه ایــن عرصــه و ســرمایه گــذاری در آن اســت.

وی افــزود: نمایشــگاه انرژیهــای تجدیدپذیــر امســال نشــان میدهــد سیاســتهای وزارت نیــرو بـرای حمایـت از تولیـدات داخلـی و بومـی سـازی تولیـد تجهیــزات الکترونیــک بهویــژه در حــوزه انرژیهــای بــادی و خورشــیدی جــواب داده اســت.

وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه نمایشــگاه امســال هــم از نظــر تعــداد بازدیدکننــدگان و هــم از نظــر تنــوع محصــولات و کشــورهایی کــه در نمایشــگاه شــرکت کردهانــد، پررونقتــر از ســالهای گذشــته اســت.

فلاحتیــان ادامــه داد: علاقمنــدی شــرکتهای داخلــی بــرای تکاپــو در ایــن عرصــه ایــن نویــد را بــه مــا میدهــد کــه انشــالله در ســالهای آتــی شــاهد خودکفایـی کشـور در سـاخت توربینهـای بـادی و پنـل هــای فتوولتاییــک باشــیم.

معـاون بـرق و انـرژی وزیـر نیـرو تأکیـد کـرد: رونـد دنیــا نشــان میدهــد کــه قیمــت ســاخت نیروگاههــای تجدیدپذیـر سـال بـه سـال در حـال کاهـش اسـت و ایـن امـر سـاخت نیروگاهـای تجدیدپذیـر و توسـعه آنهـا در کشــور را توجیــه پذیــر میکنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: قیمــت تعرفههــای تعییــن شــده بــرای خریــد بــرق از نیروگاههــای تجدیدپذیــر و تســهیلات در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن بخــش، فضـا را بـرای فعالیـت هـر چـه بیشـتر بخـش خصوصـی فراهــم کــرده اســت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.