تقویت همکاریهای اقتصادی ایران و چین

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

علیرغــم گذشــته یــک ســال پــس از برجــام، چینیهــا همچنــان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای هــدف تجــاری و صنعتــی ایرانیهــا بــه منظــور اجــرای پروژههــای مشــترک اقتصــادی مدنظــر قــرار دارنــد.

بــه منظــور تقویــت همکاریهــای اقتصــادی ایــران و چیـن، سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـه همـراه اتـاق بازرگانـی و صنایـع ایـران و چیـن و نیـز بـا همـکاری اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران بـا حضـور هیأتــی 57 نفــری از مدیــران تشــکلها و شــرکتهای بــزرگ چینــی و بــه سرپرســتی دبیــرکل اتــاق بازرگانــی جــاده ابریشــم برگــزار میشــود.

زمینــه فعالیتهــای شــرکتهای چینــی در بخــش صنعــت بــرق و انرژیهــای خــاک، تکنولــوژی، ســاخت و ســاز، آهــن و فــولاد، ذغــال ســنگ، نفــت، مالــی، بانکـی و بیمـه، سـرمایهگذاری، ارتباطـات، هـوا- فضـا، تجهیـزات صنعتـی، خـودرو، حمـل و نقـل، کشـاورزی، نوشــیدنی، دارو و تجــارت بینالمللــی اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، بــه همیــن منظــور بــا اعــزام ایــن هیــات بــزرگ چینــی بــه ایــران در نیمــه فروردینمــاه ســال آینــده ضمــن برگــزاری ســمینار همکاریهــای اقتصــادی بیــن دو کشــور تجــار و بازرگانــان ایرانــی و چینــی و برگــزاری جلســات رو در رو بــه منظــور افزایــش ســطح همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی بــا یکدیگــر وارد مذاکــره میشــوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.