برقرسانی با انرژی خورشیدی به 31 روستای کرمان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

31 روســتا از طریــق انــرژی خورشــیدی در سراســر اس ـتان کرم ـان برق ـدار ش ـدهاند ک ـه از ای ـن حی ـث مق ـام اول را در کشــور کســب کــرده اســت. «عبدالوحیــد مهــدوی نیــا»، مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جن ـوب اس ـتان کرم ـان اف ـزود: 24 مدرس ـه، 10 مس ـجد و تعــدادی از ادارات نیــز از بــرق خورشــیدی برخــوردار شــدهاند.

وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه در اسـتان کرمـان وجـود دارد، اقدامهایـی در زمینـه جـذب س ـرمایهگذار در ح ـوزه انرژیه ـای پ ـاک و تجدی ـد پذی ـر انجــام شــده، گفــت: تعــدادی موافقتنامــه اولیــه بــا ســرمایهگذاران بــرای خریــد و فــروش تضمینــی بــرق منعقــد شــده امــا تاکنــون بــه مرحلــه اجرایــی نرســیده اســت. درحــوزه انــرژی بــادی، ظرفیــت ســنجی بــه مـدت 2 سـال در منطقـه «نظـام شـهر» نرماشـیر بـا نصب دکل انج ـام ش ـده و اطلاع ـات ب ـاد را در بازهه ـای زمان ـی مشــخص کردیــم کــه خوشــبختانه ظرفیــت لازم بــرای ایجـاد نیـروگاه بـادی درایـن منطقـه فراهـم شـده اسـت.

مهــدوی نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه بســته سـرمایهگذاری ایـن طـرح آمـاده و منتشـر شـده تصریـح کـرد: خوشـبختانه سـرمایهگذار خارجـی در حـال فراهـم کــردن مقدمــات کاراســت. در زمینــه انرژیهــای نــو و اســتفاده از انــرژی زیســت تــوده و زائــدات درختــان، فضــولات دامــی و فاضلابهــا، شــهرهای ســیرجان و بـم انتخـاب شـدهاند کـه مطالعـات توسـط مشـاور طـرح انجـام و نیـروگاه بیـوگاز بـرای ایـن 2 شـهر طراحـی شـده و ارائـه طـرح بـرای انتخـاب سـرمایهگذار تـا اوایـل سـال آینــده انجــام خواهــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.