قیمت تمام شـده نساجی ایران؛ باالتر از کشورهای رقیب

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

عضـو هیـأت مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی کشـور مشـکلات پیـش روی صـادرات ایـن صنعـت را متوجـه قیمـت تمـام شـده و افـت کیفـی محصـولات عنــوان کرد.

حس ـن نیلف ـروش زاده ب ـا اع ـلام اینک ـه ظرفی ـت تولی ـد صنع ـت نس ـاجی کشــور بیــش از ۰8 درصــد نیــاز کشــور را تامیــن مــی کنــد، بــه محدودیــت ه ـای س ـرمایه گ ـذاری اش ـاره ک ـرد و ام ـکان افزای ـش ظرفی ـت تولی ـد درپ ـی افزایــش ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش را محتمــل دانســت.

وی قیمــت کالای صادراتــی، کیفیــت، ســرعت تحویــل کالا، شــرایط بسـته بنـدی و حمـل و نقـل و دیپلماسـی اقتصـاد را بـه عنـوان شـروط لازم بــرای صــادرات موفــق صنعــت نســاجی برشــمرد و افــزود: «قیمــت تمــام شــده در کشــور بالاتــر از کشــورهای رقیــب اســت کــه ناشــی از بــالا بــودن هزینــه هــای تامیــن مالــی اســت.»

نیلفــروش زاده اســتاندارد ســازی هزینــه هــای مالــی در کشــور را راهــکاری در جهــت بــرون رفــت از مشــکلات قیمــت تمــام شــده دانســت و ادامـه داد: «اجـرای غلـط قوانیـن مالیاتـی کشـور مشـکلاتی ایجـاد مـی کنـد و هزینـه هـای مالیاتـی بـه بخـش تولیـد فشـار زیـادی وارد مـی آورد و ارزش اف ـزوده نی ـز از س ـوی بخ ـش تولی ـد پرداخ ـت م ـی ش ـود».

عضـو هیـأت مدیـره انجمـن صنایـع نسـاجی کشـور بـا ابـراز امیـدواری از توفیـق برنامـه هـای آتـی در جهـت جلوگیـری از فـرار Escape مالیاتـی، بـالا بـودن سـهم بیمـه تامیـن اجتماعـی را از دیگـر مشـکلات پیـش روی قیمـت تمـام شـده ی کالا در صنعـت نسـاجی عنـوان کـرد و افـزود: « تغییـرات قیمـت دلار و رشـد هزینـه هـا، تأثیـری منفـی در قیمت تمام شـده نسـاجی داشـت».

نیلفـروش زاده اعمـال تعرفـه گمرکـی بـر مـواد اولیـه داخلـی را نادرسـت خوانـد و گفـت: «پنبـه وارداتـی دارای ۰1 درصـد تعرفـه اسـت کـه در تعییـن قیمـت تمـام شـده تاثیـر گـذار اسـت و ایـن قیمـت اولیـن پارامتـر مـورد نظـر در امـر صـادرات صنعـت نسـاجی اسـت.»

وی فقـدان بهـره منـدی از تکنولـوژی ماشـین آلات روز دنیـا را موجـب افــت کیفــی محصــولات نســاجی دانســت و افــزود: «ماشــین آلات صنعــت نسـاجی کشـور ۰1 تـا 15 سـال از دنیـا عقـب هسـتند؛ امـا در حـوزه تبعیـت نیـروی انسـانی از مدیـران بـا مشـکل مواجـه نیسـتیم و بایسـتی از نیروهـای تربیـت شـده دانشـگاهی بـه بهتریـن نحـو اسـتفاده کنیـم».

نیلفــروش زاده گســترش کیفــی و کمــی طراحــی پارچــه را مثبــت ارزیاب ـی ک ـرد و گف ـت: «تولی ـد پارچ ـه و ب ـازار داخ ـل ب ـا رک ـود هم ـراه اس ـت کـه بـه اقتصـاد ضعیـف کارخانـه هـا مـی انجامـد و در ادامـه جـذب نیروهـای دانــش آموختــه را بــا مشــکل مواجــه مــی کنــد».

ایـن فعـال صنعـت نسـاجی سـرعت عمـل در ارائـه محصـولات صادراتـی را تابعـی از بـازار داخـل و تأمیـن مـواد اولیـه دانسـت و ادامـه داد: «کارخانـه هــای تولیــدی بــا رشــد ســودآوری، اقــدام بــه توســعه و بــه روز رســانی خواهن ـد ک ـرد؛ ام ـا نقط ـه نظ ـرات تاری ـک در می ـان برنام ـه ری ـزان صنع ـت را دچ ـار مش ـکل م ـی کن ـد».

نیلفــروش زاده افــزود: «قوانی ـن بای ـد اص ـلاح شــود و مدیریــت اجرای ـی و صحیــح بــر قوانیــن ناظــر باشــد؛ بنابرایــن تــا زمانــی کــه کارخانــه هــا بــه سـودآوری نرسـد، چرخـه تولیـد را از دسـت مـی دهـد و شـرکت هـای صـادر کننــده نیــز مــی بایســت دلار حاصــل از صــادرات را بــه راحتــی در اختیــار بگیــرد».

وی مشـکل اصلـی صنعـت نسـاجی را کاهـش شـدید سـودآوری دانسـت و ادامـه داد: «صنعـت نسـاجی در ذات ملـت ایـران اسـت و مشـکلی در حـوزه کســب دانــش در ایــن صنعــت نداریــم؛ بنابرایــن نبایــد بــا کاهــش هزینــه هـای مالـی بـرای سـرمایه گـذاران، بـار هزینـه مالـی دیگـر بخـش هـا را بـر دوش تولی ـد کنن ـده بگذاری ـم».

نیلفـروش زاده همچنیـن بهـره منـدی از نیـروی انسـانی دانـش آموختـه را از موفقیـت هـای ایـن صنعـت برشـمرد و اذعـان داشـت: «نیـروی انسـانی شـاغل در صـورت عـدم فعالیـت، کار خـود را از دسـت مـی دهـد؛ بنابرایـن از مدیـران تبعیـت بالایـی دارنـد. ولـی بحـث آمـوزش موضوعـی دیگـر اسـت کـه خوشـبختانه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت».

عضــو هیــأت مدیــره انجمــن صنایــع نســاجی کشــور اتخــاذ اســتراتژی در صنع ـت نس ـاجی ترکی ـه را راه موفقی ـت ای ـن کش ـور عن ـوان ک ـرد و گف ـت: «فعـالان اروپایـی بـا سـرمایه گـذاری در ترکیـه، منجـر بـه تعریـف اسـتراتژی صنعتـی در حـوزه نسـاجی ترکیـه شـدند و دولـت ترکیـه امتیـازات بسـیاری در ای ـن صنع ـت تزری ـق م ـی کن ـد».

نیلفــروش زاده کاهــش تولیــد پنبــه در کشــورمان را موجــب وابســتگی ب ـه م ـواد اولی ـه و پرداخ ـت تعرف ـه ۰1 درص ـدی ب ـرای واردات ای ـن محص ـول خوان ـد و از اس ـتعداد ب ـالای کش ـور ب ـرای کاش ـت پنب ـه و وج ـود آب و ه ـوای مناس ـب ب ـرای ش ـکوفایی و رون ـق تولی ـد ای ـن محص ـول س ـخن گف ـت.

در ادامـه حامـد ناظـم رضـوی، صادرکننـده منسـوجات و پارچـه پـرده ای، صــادرات را حلقــه خوشــبختی بــرای کشــور توصیــف کــرد و افــزود: «هزینـه تولیـد کننـدگان بسـیار بالاسـت؛ از طرفـی بازاریـاب هـا نیـز هزینـه ه ـای س ـنگینی در ح ـوزه ص ـادرات م ـی پردازن ـد ک ـه هزین ـه رف ـت و آم ـد از ای ـن جمل ـه اس ـت».

وی نیـاز دو سـویه تولیـد کننـدگان و صـادر کننـدگان بـه یکدیگـر را مورد تأکیـد قـرار داد و گفـت: «یکـی از موانـع پیـش روی صـادرات، هزینـه هـای بازاریابــی و عــدم بازگشــت پــول حاصــل از صــادرات بــه کشــور اســت کــه منجـر بـه کاهـش صـادرات تـا مـرز یـک دهـم درصـد نسـبت بـه یـک دهـه گذش ـته ش ـده اس ـت».

ناظـم رضـوی بـه امنیـت نسـبی فضـای کسـب و کار و صـادرات صنعـت نسـاجی در شـرایط کنونـی اشـاره کـرد و یـادآور شـد: «از یـک دهـه گذشـته زنـگ خطـری بـرای صنعـت نسـاجی بـه صـدا درآمـد و رویکـرد کارخانـه هـا مجـدد بـه سـمت بازارهـای داخلـی بازگشـت».

وی بــا گلایــه از مشــکلات مالــی و کیفــی حمــل و نقــل کالای ایرانــی در ابعــاد بیــن المللــی، بیــان داشــت: «کشــورهای وارد کننــده ارزش کالای صادرات ـی م ـا را ب ـا تعرف ـه خ ـود م ـی س ـنجند و ب ـر اس ـاس اظهارنام ـه ه ـای داخلــی، کالای ایرانــی را بــا قیمــت کمتــری ترخیــص مــی کننــد».

ناظــم رضــوی راهــکار موفقیــت در واحــد صادراتــی متبــوع اش را در کاه ـش قیم ـت تم ـام ش ـده و هزین ـه ه ـا عن ـوان ک ـرد و ادام ـه داد: «ماش ـین آلات کارخانــه هــای تولیــدی نیازمنــد بــه روز رســانی هســتند و کارخانــه داران ایرانــی بــا شــعور و عشــق اقــدام بــه واردات ماشــین آلات اروپایــی کردنــد».

ایـن صادرکننـده نمونـه کشـور عمـر مفیـد ماشـین آلات را ۰1 تا 15 سـال تخمیـن زد و افـزود: «کشـورهای شـوروی سـابق از جملـه بازارهـای هـدف مناســب ب ـرای صنعــت نســاجی کشــور اســت و ســفارتخانه هــا بای ـد ضمــن ارتبـاط بـا کشـورهای هـدف، اقـدام بـه ایجـاد بازارهـای ایرانـی نماینـد».

ناظــم رضــوی بــا بیــان اینکــه پیشــنهادات لازم بــه مســوولان دولتــی و اتحادیـه اعـلام شـده اسـت، گفـت: «نمایشـگاه هـای اختصاصـی ایـران در سـایر کشـورها موفـق نیسـتند؛ چراکـه بـا عنـوان فعالیـت هـای تخصصـی، اق ـدام ب ـه ف ـروش محص ـولات غی ـر م ـی کنن ـد».

وی ادامــه داد: «اطــلاع رســانی صحیــح، ســریع و بــه موقــع از ســوی سـفارتخانه کشـورهای هـدف بـه تشـکل هـای ایرانـی، منجـر بـه حضـوری قدرتمنــد در نمایشــگاه هــای تخصصــی ســایر کشــورها خواهــد بــود کــه نتیجــه گیــری بهتــر و شایســته تــری را در معرفــی صنعــت نســاجی کشــور درپــی خواهــد داشــت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.