ظرفیت فعلی تولید فرش ماشـینی کشور؛ 125 میلیون مترمربع

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

چهارمی ـن کنفران ـس مل ـی «ف ـرش ماش ـینی» در دانش ـگاه آزاد اس ـلامی واح ـد کاش ـان ب ـا حض ـور مع ـاون وزی ـر صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت، فرمان ـدار کاشـان، رییـس انجمـن فـرش ماشـینی ایران و سـایر مسـوولین شهرسـتانی و اسـتانی برگـزار شـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار خبرگــزاری آنــا، رییــس واحــد کاشــان در ایــن کنفرانــس اظهــار کــرد: «فــرش ماشــینی بیــش از نیمــی از صنعــت نســاجی کشــور را بعــد از صنعــت نفــت از لحــاظ اشــتغال و درآمــد ارزی بــه خــود اختصــاص داده اســت و هنــر، نقشـه و رنـگ آن ایـران را در ایـن حـوزه متمایـز کــرده اســت».

دکترمهــدی اخبــاری ادامــه داد: «ســال گذشـته حـوزه فـرش ماشـینی اوضـاع مناسـبی نــدارد و بــا وجــود چنیــن رونــدی وضعیــت مناســبی پیشبینــی نمیشــود زیــرا تولیــد کنون ـی مع ـادل دو س ـوم ظرفی ـت فعل ـی اس ـت و صــادارت آن یــک چهــارم ظرفیــت اســت».

مع ـاون ط ـرح و برنامهری ـزی وزی ـر صنع ـت، معــدن و تجــارت هــم گفــت: «صنعــت فــرش ماشــینی حــدود 40 ســال عمــر در کشــور دارد و ســرآمد ایــن صنعــت نیــز اربــاب حســن تفضلــی در کاشــان اســت».

حسـین ابویـی افـزود: 125« میلیـون متـر مربـع ظرفیـت فعلـی تولیـد فــرش ماشــینی کشــور اســت و 137 طــرح نیمــه تمــام از 40 درصــد تــا 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــی بــه ظرفیــت 30 میلیــون متــر مربــع در کشــور وجــود دارد و بــا وجــود چنیــن ظرفیتهــا در کشــور بایــد بــرای آنهــا برنامهریــزی کــرد».

معـاون طـرح و برنامهریـزی وزیـر صنایـع بـا بیـان اینکـه بایـد بـه سـمت صـادرات در چارچـوب تحقـق حفـظ ارزشهـا و باورهـای کشـور حرکـت کرد، گفـت: «بـه وسـیله صـادرات میتـوان بـه یـک درآمـد و شـغل شـرافتمندانه دس ـت پی ـدا ک ـرد زی ـرا ص ـادرات صنع ـت ف ـرش نســبت بــه ســایر صنایــع از تهدیــدات کمتــر و واردات پایینتــری برخــوردار اســت».

ابویــی اضافــه کــرد: «یکــی از رشــتههای راهبــردی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت صنعــت نســاجی اســت و در همیــن راســتا ب ـرای س ـال 1404 می ـزان هدفگ ـذری در ای ـن حــوزه 150 میلیــون مترمربــع درنظــر گرفتــه شــده اســت».

وی بــا بیــان اینکــه بایــد متوســط نــرخ بهرهبــرداری از صنعــت نســاجی حــدود 50 درصـد باشـد، اظهـار کـرد: «سـال 2016 کل تقاضـای جهانـی بـرای فـرش بـا نـرخ افزایـش 4 درصـدی 18.6 میلیـارد متـر مربـع بـود کـه بـرای سـال 2018 پی ـش بین ـی 19.4 میلی ـارد مت ـر مرب ـع در نظ ـر گرفت ـه ش ـده اس ـت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.