وضعیت بازار پوشاک در آستانه نوروز

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

وضعیـت بـازار پوشـاک کشـور در سـال 96 در هالـهای از ابهـام قـرار دارد. بـه اعتقـاد فعـالان بـازار پوشـاک، سـانحه پلاسـکو موجـب شـده تـا قیمـت پوشـاک شـب عیـد افزایـش پیـدا کنـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از قانـون، صنعـت پوشـاک سـرزمین پانداهـا در حال ـی بازاره ـای عم ـده اغل ـب کش ـورهای جه ـان را تس ـخیر میکن ـد ک ـه در ای ـن س ـوی رش ـته کوهه ـای پامی ـر و در آس ـیای غرب ـی، صنع ـت نس ـاجی ایــران واپس ـین لحظ ـات عم ـر خ ـود را س ـپری میکن ـد.

درحـال حاضـر بیشـتر بـازار مصـرف پوشـاک، از طریـق پوشـاک وارداتی بــه ویــژه پوشــاک چینــی میچرخــد، بــه گونــهای کــه هــم اکنــون بخــش اعظـم بـازار در سـیطره البسـه وارداتـی اسـت کـه همیـن امـر موجـب رکـود و کس ـادی تولی ـد داخل ـی ش ـده اس ـت.

افزایــش قیمــت پوشــاک داخلــی و خارجــی، آشــفتگی ایــن بــازار را دو چنــدان کــرده اســت؛ بــه گونــهای کــه افزایــش قیمــت در بــازار پوشــاک خارجــی بســیار چشــمگیرتر از انــواع پوشــاک داخلــی بــوده اســت.

قیمــت پوشــاک در مناطــق مختلــف و حتــی مغازههــا متفــاوت اســت و فروشــندگان دلیــل ایــن امــر را متفــاوت بــودن اجارهبهــا و ســرقفلی مغازههـا در مناطـق مختلـف شـهر و نیـز متفـاوت بـودن قیمـت تمامشـده اجنــاس میداننــد.

بـازار تهـران پـر از کالاهـای خارجـی بـه ویـژه چینـی اسـت کـه بـه جهـت تنـوع چشـمنوازش، توجـه بیشـتر مـردم را بـه خـودش جلـب کـرده اسـت و ایـن موجـب افزایـش قـدرت رقابـت در بـازار شـده اسـت و اگـر کاهـش قدرت خری ـد م ـردم را ب ـه ای ـن اضاف ـه کنی ـم، موج ـب ش ـده اس ـت فروش ـندگان در ی ـک رقاب ـت و خودکنترل ـی ش ـدید ق ـرار گیرن ـد. مغ ـازهداران ب ـر ای ـن باورن ـد کـه گـردش نقدینگـی حتـی بـا سـود کمتـر بهتـر از آن اسـت کـه کالای آنهـا مدتهــا در ویتریــن مغازههــا بمانــد.

در حـال حاضـر صنعـت نسـاجی و پوشـاک در جهـان از موقعیـت ممتازی برخــوردار اســت. بهرهمنــدی از فــنآوری، طراحــی، تنــوع در تولیــد، تنوعطلبــی مصرفکننــدگان، تبلیغــات، فرهنگســازی و فــروش وســیع بــا ارزش افــزوده قابــل توجــه، از مزایــای صنایــع نســاجی و پوشــاک اســت.

آنچــه مســلم اســت بــا توجــه بــه ارزش افــزوده تولیــد پوشــاک، اش ـتغالزایی و ارزآوری آن، ض ـرورت دارد ک ـه در ای ـران نس ـبت ب ـه افزای ـش تــوان رقابــت در بــازار جهانــی پوشــاک، اقدامــات ویــژهای صــورت پذیــرد.

براســاس گزارشهــای موجــود بــا وجــود قدمــت دیرینــه صنعــت نســاجی ایــران، ســهم کشــور در تجــارت جهانــی منســوجات کمــی بیــش ازپنــج درصــد و در صــادرات جهانــی پوشــاک، حــدود ســه درصــد اســت.

آنچـه کـه مشـخص اسـت، وضعیـت بحرانـی بـازار تولیـد و بازارپوشـاک کش ـور اس ـت. در ای ـن ب ـازار نظ ـام تهی ـه، ت ـدارکات و توزی ـع پوش ـاک بس ـیار وخی ـم اس ـت.

تــا زمانــی کــه تصمیــم گیریهــا وسیاســتگذاریها در راســتای تولیــد ارزان، باکیفیــت و رقابتپذیــر پوشــاک نباشــد و از تولیدکننــدگان حمایتــی صــورت نگیــرد، واردات کالاهــای چینــی و بیکیفیــت همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.