قدرت خرید مردم در حال عقب گرد

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

رییــس هیــأت مدیــره انجمــن نســاجی ایــران گفــت: براســاس آمــار دانش ـگاه علام ـه ق ـدرت خری ـد م ـردم و درآم ـد س ـرانه آنه ـا در س ـال 97 ب ـه ســال 84 میرســد و ایــن عــدد در 84 نســبت بــه ســال 56 کمتــر اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، محمـد مـروج حسـینی در حاشـیه چهارمیـن همایـش ملـی صنعـت فـرش ماشـینی در جمـع خبرنـگاران اظهار کــرد: بیشــترین مصــرف کننــدگان کالاهــای داخلــی قشــر حقــوق بگیــران دولتـی و کارگـران هسـتند و 40 درصـد قـدرت خریدشـان از سـال 90 کمتـر شـده اسـت.

وی افـزود: براسـاس آمـار و اطلاعـات موجـود سـالانه 7 میلیـارد تومـان صــرف خریــد پوشــاک در کشــور میشــود کــه بیــش از نیمــی از آن یعنــی مع ـادل س ـه ی ـا چه ـار میلی ـارد توم ـان قاچ ـاق اس ـت.

رییــس هیــأت مدیــره انجمــن نســاجی ایــران بــا بیــان اینکــه عمــده قاچــاق کشــور از مبــادی رســمی کشــور وارد میشــود، گفــت: عــدد واقعــی قاچــاق از مابــه التفــاوت آمارهــای واردات کشــور مقصــد بــا عــدد گمــرک کشــور صادرکننــده مبــدأ بــه دســت مــی آیــد کــه رســانهها میتواننــد بــا مراجعــه بــه ســایتهای مربــوط هــر کشــور بــه راحتــی ایــن عــدد را بــرای هرکالایــی بــه دســت بیاورنــد.

مــروج حســینی تصریــح کــرد: پــس از ســخنرانی رهبــر انقــلاب مبنــی بـر مبـارزه بـا قاچـاق کالا وزارت اطلاعـات نقـش جدیتـری پیـدا کـرده کـه بــا همــکاری دیگــر ارگانهــای مربوطــه خوشــبختانه میــزان قاچــاق کمتــر ش ـده اس ـت.

رییـس هیـأت مدیـره انجمـن نسـاجی ایران بـا ابـراز امیـدواری در مبارزه بـا قاچـاق پوشـاک و پارچـه گفـت: پارچـه از هنـد وارد میشـود و پوشـاک از جنـوب از راه دوبـی و از مسـیر شـمال از ترکیـه وارد میشـود بـه گونـهای کـه لباسهـای گـران تـر محصـول ترکیـه و ارزان تـر تولیـد چیـن اسـت.

مــروج حســینی خاطرنشــان کــرد: آنچــه کــه کمــی گیــچ کننــده اســت ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان داخلــی بــه تولیــدات خــود اتیکــت خارجــی میزننــد، حتــی کســانی هســتند کــه شغلشــان فــروش اتیکــت اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.