اتصال قطعه سازان ایرانی به خودروسازان فرانسوی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

ســفیر ایــران در فرانســه بــا اشــاره بــه امضــای اولیــن قــرارداد جوینــت ونچـر میـان قطعـه سـازان ایـران و فرانسـه گفـت: عمـق بخشـی بـه سـاخت داخـل و صـادرات 30 درصـدی در دسـتور کار فرانسـوی هـا قـرار گرفته اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از نـداي مـردم، علـی آهنـی، سـفیر ایـران در فرانس ـه ص ـدر مراس ـم امض ـای ق ـرارداد جوین ـت ونچ ـر می ـان قطع ـه س ـازان ایرانــی و فرانســوی بــا ابــراز خوشــحالی از اینکــه روابــط ایــران و فرانســه در مســیر خوبــی قــرار گرفتــه اســت، گفــت: شــاهد پیشــرفت هــای خوبــی در صنعــت خــودرو بــا مشــارکت فرانســوی هــا بودیــم و مــی تــوان گفــت فرانســویها در صنعــت خــودروی ایــران پیــش رو بــوده انــد.

ســفیر ایــران در فرانســه بــا اشــاره بــه اتصــال قطعــه ســازان ایرانــی بــه زنجیــره تأمیــن خودروســازان فرانســوی ادامــه داد: نکتــه ای کــه در قراردادهــای خودرویــی امضــا شــده میــان خودروسـازان ایرانـی و فرانسـوی مطـرح بـوده، موضــوع عمــق بخشــیدن بــه ســاخت قطعــات داخ ـل و ص ـادرات ای ـن تولی ـدات ب ـوده اس ـت.

آهنـی بـا اشـاره بـه ویژگـی مثبـت جوینـت ونچــر رازمکاپلاســت، تصریــح کــرد: یکــی از نقــاط قــوت قــرارداد جوینــت ونچــر میــان قطعــه ســازان ایرانــی و فرانســوی، کمــک بــه تولیـد قطعـات خـودرو بـا اسـتاندارهای بـالا در داخـل کشـور اسـت. همچنیـن شـرط صـادرات 30 درصــدی در ایــن قــرارداد، امــکان اســتفاده از قطعــات ســاخت داخــل ایــران را در زنجیــره تأمیــن خودروســازان اروپایــی فراهــم مــی کنــد.

ســفیر ایــران در فرانســه تأکیــد کــرد: در قــرارداد مذکــور، موضــوع صــادرات قطعــات بــه عنــوان بنــدی از ایــن قــرارداد در نظــر گرفتــه شــده، کــه بســیار حائــز اهمیــت بــوده و مــی توانــد بــه افزایــش کیفیــت قطعــات تولیــد داخــل بــی انجامــد.

همچنیــن پیــر بولــه، قطعــه ســاز فرانســوی طــرف قــرارداد در ایــن جوینـت ونچـر، در مراسـم امضـای ایـن قـرارداد اعـلام کـرد: ایـن شـرکت در زمینـه تولیـد قطعـات پلاسـتیکی داخلـی، خارجـی و موتـور خـودرو فعالیـت مـی کنـد و در تـلاش هسـتیم تـا از طریـق مشـارکت بـا طـرف ایرانـی حضـور مؤثـری در صنعـت خـودرو و قطعـه سـازی ایـران داشـته باشـیم.

وی بـا اشـاره بـه زیرسـاخت هـای مناسـب و قابـل توجـه صنعـت قطعـه سـازی ایـران در منطقـه خاورمیانـه گفـت: در سـال هـای گذشـته از طریـق همــکاری بــا شــرکت هــای پــژو و رنــو قطعــات تولیــدی ایــن مجموعــه بــه ایــران صــادر مــی شــد، امــا در شــرایط فعلــی و بــا لغــو تحریــم هــا تــلاش کــرده ایــم تــا از طریــق ســرمایه گــذاری مســتقیم، ایــران را بــه یکــی از پایــگاه هــای صادراتــی خــود تبدیــل کنیــم.

پیــر بولــه بــا بیــان اینکــه صنعــت قطعــه سـازی ایـران از منابـع انسـانی بسـیار توانمنـد نسـبت بـه دیگـر کشـورهای منطقـه برخـوردار اســت، افــزود: بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه تصمیــم گرفتیــم از طریــق همــکاری مکاپلاســت و رایزکــو بــه صــورت ســرمایه گــذاری مشــترک در زمینــه تولیــد قطعــات، حضــور گســترده ای در ایــران داشــته باشــیم.

وی گفـت: بـر اسـاس ایـن قـرارداد عـلاوه بـر انتقـال دانـش فنـی و تکنولـوژی انحصـاری سـاخت، بالـغ بـر 30 درصـد از قطعـات تولیـدی در ایـران، از طریـق شـبکه جهانــی تأمیــن شــرکت هــای پــژو، رنــو و دیگــر خودروســازان همــکار بــه دیگـر کشـورها صـادر خواهـد شـد.

ایـن قطعـه سـاز فرانسـوی تصریـح کـرد: یکـی از نـکات مهـم این قـرارداد سـرعت اجـرای آن اسـت و در سـال 2017 برنامـه هـای تولیـد قطعـات آغـاز و همزمـان هدفگـذاری هـای صادراتـی نیـز دنبـال خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.