صنعت خودرو هنوز پنچر است

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

صنعـت خـودروی ایـران در دنیـا بیشـتر بـه عنـوان مونتـاژکاری شـناخته میش ـود زی ـرا بع ـد از ح ـدود نی ـم ق ـرن فعالی ـت، هن ـوز موف ـق نش ـده اس ـت فاکتورهـای اصلـی «خودروسـاز بـودن» را بهدسـت بیـاورد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از قانــون، صنعــت خــودروی ایــران در دنیــا بیشـتر بـه عنـوان مونتـاژکاری شـناخته میشـود زیـرا بعـد از حـدود نیـم قرن فعالیـت، هنـوز موفـق نشـده اسـت فاکتورهـای اصلـی «خودروسـاز بـودن» را بهدسـت بیـاورد. از جملـه اصـول مهـم در خودروسـازی، «قـدرت طراحـی» و «داشــتن پلتفــرم» اســت؛ در حالــی کــه ایــن دو اصــل هنــوز در صنعــت خــودروی مــا دیــده نمیشــود. بــا تمــام ایــن اوصــاف امــا خودروســازی بــا همیــن تعریــف ارائــه شــده، پــس از صنعــت نفــت، بزرگتریــن صنعــت در کشـور ماسـت. در حـال حاضـر ایـران بـا تولیـد 562 هـزار و سـیصد هفتـاد و چه ـار دس ـتگاه خ ـودرو در رتب ـه ش ـانزدهم دنی ـا ق ـرار دارد .

در ســال 2016 ایــران از لحــاظ ســرعت رشــد صنعــت خــودرو مقــام 61دنیـا را در اختیـار داشـت. در سـال ‪13 ،2001‬ شـرکت دولتـی و خصوصـی در ای ـران وج ـود داش ـت ک ـه در می ـان آنه ـا ایرانخ ـودرو و س ـایپا، صاح ـب 94 درصــد از کل تولیــدات بومــی بودنــد. ایــران خــودرو در ســال 2001 بــا تولیــد پیــکان (کــه بعدهــا در ســال ،2005 ســمند جایگزیــن آن شــد) 61 درصـد بـازار و سـایپا در همـان سـال 33 درصـد بـازار خـودروی ایـران را بـه خودشــان اختصــاص دادنــد.

تولیــدات خــودروی ایــران در چندگونــه مختلــف موجــود خلاصــه میشــود. خودروهــای مســافری، چهــار چــرخ محــرک، ون، کامیونهــا، اتوبوسهــا، مینیبوسهــا و وانتهــا. حــدود ۰۰۰.۰۰5 نفــر بهطــور مسـتقیم در صنعـت خودروسـازی و بسـیاری دیگـر در صنایـع مرتبـط بـا آن مشـغول بـه کار هسـتند. تقریبـا 75 درصـد کل تولیـدات خـودروی کشـور را خودروه ـای مس ـافری و 15 درص ـد آن را خودروه ـای وان ـت دربرمیگیرن ـد.

یکــی از مســائل مهمــی کــه در تولیــد خودروهــای داخلــی در کشــور مــا وجــود دارد، مســأله کیفیــت پاییــن خودروهــای داخلــی در مقایســه بــا قیمــت آنهاســت. متأســفانه در ســالهای گذشــته، نهتنهــا وضعیــت کیفیــت خودروهــای داخلــی بهتــر نشــده اســت، بلکــه روز بــه روز بدتــر از قبــل نیــز شــده اســت و گویــا ایــن مســأله هــم بــرای خودروســازان و هــم مـردم تبدیـل بـه یـك عـرف شـده اسـت و متأسـفانه هیـچ کـس در ایـن راه قدمــی برنمــیدارد. ایــن در حالــی اســت کــه مصرفکننــدگان، از خدمــات پــس از فــروش خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو چنــدان راضــی بــه نظــر نمیرســند. مصرفکننــدگان خــودرو در ایــران از کیفیــت پاییــن برخــی خودروهــای داخلــی و همچنیــن گرانفروشــی و تأخیــر در تحویــل خودروهــای وارداتــی و همچنیــن کیفیــت و هزینههــای خدمــات پــس از فـروش خـودرو ناراضـی هسـتند. بـرای بررسـی وضعیـت قیمـت خودروهـا در کشــور، محصــولات برخــی از شــرکتهای خودروســازی را در قالــب جــدول نمایــش دادهایــم.

نگاهــی بــه خودروهــای داخلــی، بــه وضــوح فقــدان طراحــی و توســعه محصــول را نشــان میدهــد و همانطــور کــه مشــاهده میکنیــم پــس از سـالها هنـوز هـم پرتیراژتریـن خودروهـای داخلـی را محصولاتـی قدیمـی تشــکیل میدهنــد. بهعنــوان مثــال، در ایرانخــودرو بیشــترین تیــراژ متعلــق بــه برندهــای پــژو اســت و حتــی برندهــای داخلــی یعنــی ســمند و رانـا و دنـا از تیـراژ کمتـری برخوردارنـد. یـا مثـلا در سـایپا و پارسخـودرو، پرایـد صاحـب بیشـترین تیـراژ اسـت؛ خودرویـی کـه اگرچـه آرم داخلی روی آنهــا نصــب میشــود، بــا ایــن حــال طراحــی آن بــه شــرکتهای خارجــی مربــوط میشــود. بنابرایــن خودرویــی متعلــق بــه خودروســازی ایــران نیسـت. بـا ایـن حسـاب، پرتیراژتریـن محصـولات صنعـت خـودرو کشـور را تولیــدات قدیمــی و متعلــق بــه شــرکتهای خارجــی تشــکیل میدهنــد و عدممعرفــی جایگزیــن بــرای آنهــا، دلیلــی محکــم بــرای نداشــتن قــدرت طراحــی در صنعــت خــودروی کشــور اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.