خط و نشان نعمتزاده برای نهادهای نظارتی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

نعمـتزاده گفـت: قراردادهـا نبایـد بـه هیچجـا فرسـتاده شـود. بنابرایـن دیـوان محاسـبات اگـر شـک و شـبههای دارد، میتواند رسـیدگی کنـد؛ ضمن اینکـه اینهـا ارتباطـی بـه بعضـی دسـتگاهها نـدارد. دیـوان محاسـبات یـک شـرح وظایـف دارد و اینطـور نیسـت کـه قراردادهـا را تأییـد و بررسـی کنـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اســتادنیوز، محمدرضــا نعمــتزاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران کــه بــرای بــار ســوم بــر ایــن کرســی نشسـته، دور سـوم وزارت خـود را بـا حواشـی زیـادی آغـاز کـرد. از ماجـرای خائنخوانـدن متولیـان کمپیـن «نـه بـه خـودروی ایـران» گرفتـه تـا حمایـت بیشــائبهاش از پتروشــیمیها و پاســخش بــه محرمانهبــودن قراردادهــای دو غــول خودروســاز جهــان بــا دو شــرکت بــزرگ خودروســاز ایرانــی.

وی بــاز هــم آنچــه را کمپیــن خــودرو دنبــال میکــرد، «حــرف ایرانــی و انقلابــی» نمیدانــد و میگویــد: «آن کمپیــن بــه صــورت سازماندهیشــده سـاخته شـده بـود کـه در مقابـل انتخابـات مجلـس، فضایـی را ایجـاد کننـد کـه الحمدللـه از طریـق مـردم بـا اسـتقبالی کـه کردنـد، خنثـی شـد».

نعمــتزاده گفــت: «هیــچ نگرانــیای در زمینــه محرمانــه بــودن قراردادهــای خودروســازان بــا شــرکای خارجــی وجــود نــدارد و مــن مســوولیتها را قبــول میکنــم». «قراردادهــا نبایــد بــه هیــچ جــا فرســتاده شــود؛ بنابرایــن دیــوان محاســبات اگــر شــک و شــبههای دارد، میتوانــد رس ـیدگی کن ـد؛ ضم ـن اینک ـه اینه ـا ارتباط ـی ب ـه بعض ـی دس ـتگاهها ن ـدارد. دیـوان محاسـبات یـک شـرح وظایـف دارد و اینطـور نیسـت کـه قراردادهـا را تأییــد و بررســی کنــد».

خوشــبختانه در حــدود یــک ســال گذشــته فضایــی بــه وجــود آمــد کــه خارجیهــا رغبــت داشــتند بــرای همــکاری بــا صنایــع، بــه ایــران بیاینــد. سیاســتی گذاشــتیم کــه همکاریهایمــان بــر مبنــای سیاســتها و قواعــد موردنظــر مــا شــکل بگیــرد. چنــد اصــل را در نظــر گرفتیــم؛ اول اینکــه هم ـکاری بهص ـورت مس ـتمر و درازم ـدت باش ـد ی ـا ب ـه ق ـول م ـا اس ـتراتژیک باشـد. دوم سـرمایهگذاری مشـترک در خدمـات فنـی و مهنـدس و طراحـی، تجــارت، تولیــد، صــادرات و واردات بــا هــم داشــته باشــیم.

بــر ایــن مبنــا، بــا شــرکتها و مقامــات کشــورها صحبــت کردیــم و علاقهمنــدان ســرمایهگذاری داخلــی را هــم در جلســات دعــوت کردیــم کــه میخواهیــم بــر ایــن اســاس بــا طرفهــای خارجــی صحبــت کنیــد. خوشـبختانه تعـداد زیـادی سـرمایهگذاری نسـبت بـه گذشـته (و نـه نسـبت بــه کشــورهای دیگــر) فراهــم شــد. آمــار دقیــق نــدارم؛ امــا قطعــا بیــش از 200 مــورد ســرمایهگذاری مشــترک در ایــن مــورد شــکل گرفتــه کــه ‪70 06،‬ مـورد عمـده را پیگیـری میکنیـم و بـه تصویـب هیـأت عالـی سـرمایهگذاری خارجــی در وزارت اقتصــاد و دارایــی هــم رســیده اســت.

تصادفــا تعــداد مشــارکتهایی کــه در زمینــه خــودرو وجــود دارد، محــدود اســت و در همــه زمینههــای صنایــع دارویــی، شــیمیایی، مصالــح س ـاختمانی، نس ـاجی، پوش ـاک، قطع ـات خ ـودرو، خ ـودرو، مع ـدن و فل ـزات پخــش اســت. طیــف وســیعی اســت؛ منتهــا خــودرو بــه چنــد دلیــل نمــود بیشــتری دارد؛ زیــرا خودمــان برنامهریــزی کردهایــم کــه بــرای جبــران نواقــص گذشــته در صنعــت خــودرو چــه از لحــاظ کیفــی، رقابتپذیــری و توانمنـدی صـادرات، نیـاز بـه سـرمایهگذاری مشـترک داریـم؛ بنابرایـن بنـده و دوســتان در ایــن قضیــه وقــت بیشــتری گذاشــتیم.

مـورد دیگـر اینکـه خـودرو محصولـی اسـت کـه جلـوی چشـم همـه اسـت و انــواع مختلــف اتومبیــل را همهجــا میبینیــد. کمــی هــم بــه مــا نقــد شــد کـه در ایـن سـالها از جهـان عقـب ماندهایـم؛ بـه همیـن دلیـل بـرای اینکـه ای ـن فاصل ـه را جب ـران کنی ـم، تأکی ـد کردی ـم کار را در خ ـودرو ش ـروع کنی ـم. مثـلا اگـر در معـدن کاری انجـام دهیـم، نمـود بیرونـی نـدارد یـا در فلـزات کار تخصصـی اسـت؛ امـا اتومبیـل حـوزهای اسـت کـه سـنین مختلـف و اقشـار گوناگ ـون انگی ـزه توج ـه ب ـه آن را دارن ـد. یک ـی از مش ـاوران بن ـده، بهص ـورت خــاص مشــارکت قطعهســازان داخلــی و خارجــی را دنبــال میکنــد؛ چــون اگـر خدایناکـرده قطعـات را خـوب نسـازیم، خودرویمـان یـا کیفیـت خوبـی نخواهــد داشــت یــا طــرف خارجــی از خــارج قطعــه وارد خواهــد کــرد کــه اعتبـارش باقـی بمانـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.