صنعت خودرو بر روی ریل همکاری های بین المللی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

یـک کارشـناس صنعـت خـودرو معتقـد اسـت عـدم سـرمایه گـذاری در تولیــد محصــولات رقابتــی موجــب گردیــده کــه جریــان کیفیــت در صنعــت خ ـودرو رون ـد قاب ـل قبول ـی نداش ـته باش ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پــدال نیــوز، علــی جزایــری بــا اشــاره بــه فاصلــه کیفــی تولیــدات داخلــی بــا تولیــدات جهانــی اظهــار داشــت: بــا وجــود توانمنــدی هــای بــالای مهندســان ایرانــی عمــلا ســرمایه گــذاری مناســبی در حــوزه کیفیــت در خودروســازی وارتقــاء هــا اســتانداردها صــورت نگرفتــه اســت.

بـه گفتـه وی صنعـت خـودرو ایـران بواسـطه همـکاری مناسـب و مسـتمر بـا یکـی از شـرکت هـای خارجـی هـم اکنـون از دانـش فنـی خوبـی در حـوزه طراحـی و سـاخت موتـور برخـوردار اسـت .

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد در حـوزه قطعـه سـازی در ایـران نیز سـرمایه گ ـذاری گس ـترده ای ص ـورت گی ـرد، تأکی ـد ک ـرد: مس ـلما س ـرمایه گ ـذاری در ایـن بخـش موجـب تولیـد قطعاتـی بـا کیفیـت گردیـده و نهایتـا موجـب ارتقاء کیفـی خودروهـای داخلـی خواهـد شـد.

عضــو هیــأت علمــی دانشــکده خــودرو دانشــگاه خواجــه نصیــر الدیــن طوسـی اظهـار داشـت : هـر چنـد بخشـی از سـرمایه گـذاری هـا کـه در ایـن سـال هـا در حـوزه کیفـی سـازی قطعـات صـورت گرفتـه امـا عمـلا این پروسـه بـه طـور کامـل عملیاتـی نشـده اسـت .

جزایـری بـا اشـاره بـه تأثیـر سـرمایه گـذاری مشـترک در صنعـت خـودرو و قطع ـه س ـازی ای ـران تصری ـح ک ـرد: راه ـکار مناس ـب و منطق ـی ب ـرای رف ـع مسـائل و مشـکلات کنونـی در صنعـت خـودرو و قطعـه سـازی سـرمایه گذاری مشـترک بـا شـرکای خارجـی اسـت.

وی بــا توجــه بــه اهمیــت ســرمایه گــذاری مشــترک در شــرایط پســا برجـام گفـت: البتـه هـر گونـه همـکاری و سـرمایه گـذاری مشـترک در صنعت خــودرو و حتــی قطعــه ســازی بایــد بــر مبنــای منطــق و اصــول اقتصــادی صحیـح صـورت گیـرد زیـرا در غیـر ایـن صـورت صنعـت خودروسـازی ایـران متض ـرر خواه ـد ش ـد.

وی همچنیــن بــر تغییــر جریــان تولیــد و توســعه محصولاتــی بــا برنــد جدیــد در صنعــت خــودرو تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: امــروز نیــاز بــازار خــودرو ایــران، ارائــه محصولاتــی جدیــد و رقابتــی اســت بــه طــوری کــه مشــکلات موجــود در ایــن ســال هــا و عــدم ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه باع ـث ت ـداوم تولی ـد محصولات ـی ب ـا پل ـت ف ـرم ه ـای قدیم ـی ش ـده چنانچ ـه ایـن وضعیـت مانـع ارتقـاء کیفیـت و اسـتانداردها در تولیـد خـودرو در ایـران شــده اســت.

وی تأکی ـد ک ـرد: خودروس ـازی در ای ـران ب ـرای حرک ـت در مس ـیر کیف ـی سـازی و ارتقـاء اسـتاندارد و ورود بـه بازارهـای جهانـی و صادراتـی نیازمنـد سـرمایه گـذاری گسـترده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.