تدوین سیاستی جامع در حوزه تعرفه واردات خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

عضــو هیــأت مدیــره خانــه صنعــت ، معــدن و تجــارت ایــران معتقــد اسـت تولیدکننـده ای کـه کالایـی را بـه بـازار عرضـه مـی کنـد بایـد در مقابـل محصول ـی ک ـه تولی ـد ک ـرده پاس ـخ گ ـو باش ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پـدال نیـوز، آرمـان خالقـی بـا اشـاره لـزوم حمای ـت از مص ـرف کنن ـده داخل ـی اظه ـار داش ـت: ام ـروز ی ـا تولی ـد بای ـد در ش ـرایط گلخان ـه ای ص ـورت گی ـرد و ی ـا زمین ـه رقاب ـت پذی ـری محص ـولات ب ـا تولی ـدات مش ـابه و خارج ـی فراه ـم ش ـود.

وی افزایـش رقابـت پذیـری در تولیـد را نیازمنـد تدویـن سیاسـتی جامـع در حـوزه تعرفـه هـا دانسـت و گفـت : امـروز افزایـش قـدرت رقابـت و حمایـت از تولیـد داخـل مسـتلزم تدویـن سیاسـت جامعـی در بخـش تعرفههاسـت.

وی همچنیـن در بـه جریـان واردات خـودرو اشـاره کـرد و اظهـار داشـت : قطع ـا جری ـان واردات خ ـودرو در ش ـرایط کنون ـی کش ـور نیازمن ـد مدیری ـت اسـت و بایـد بـر اسـاس بـازار تقاضـا واردات خـودرو صـورت گیـرد.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه واردات تهدیــد کننــده نیســت بلکــه نیازمنــد برنامـه ریـزی و مدیریـت دولـت اسـت، افـزود: در صورتـی کـه خودروهایـی بـا تکنولـوژی روز و بـا کیفیـت در داخـل تولیـد شـود کـه پاسـخ گـوی نیـاز و تقاضـای بـازار داخـل باشـد طبعـا مـی تـوان واردات را بـه کشـور مدیریـت نمـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.