صنعت نفت و گاز در مسیر پیشرفت

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

قدرتهــای غربــی بــا تحمیــل تحریمهــای هوشــمند در پــی زمینگیــر کـردن اقتصـاد کشـورمان بودنـد و قاعدتـًا بخـش انـرژی و خصوصـًا صنعـت نفــت و گاز کشــورمان بــه عنــوان شــریان اصلــی اقتصــاد ایــران در اولویــت آنه ـا ب ـرای ب ـردن ای ـن جن ـگ اقتص ـادی ق ـرار گرفت ـه ب ـود، ام ـا ای ـن مس ـیر بعــد از مذاکــرات موفــق بینالمللــی و دســتیابی بــه توافــق هســتهای و ســند برجــام متوقــف و اقتصــاد کشــورمان و از جملــه صنعــت نفــت و گاز نجــات یافــت و در مســیر پیشــرفت قــرار گرفــت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه اطلاعرســانی دولــت، هرچنــد منتقــدان بــا تکیــه بــر مضــرات وابســته بــودن بــه اقتصــاد تــک محصولــی سـعی دارنـد دسـتاوردهای دولـت در حـوزه صنعـت نفـت و گاز را کمرنـگ جلـوه دهنـد، امـا بـر کسـی پوشـیده نیسـت، ایـن صنعـت پیشـران اقتصـاد کشـورمان اسـت و قاعدتـا نمیتـوان تولیـد نفـت را بـه بهانـه اینکـه بودجـه سـالانه بایـد وابسـتگی اش بـه نفـت کاهـش یابـد؛ متوقـف کـرد. ایـن مهـم بــه درســتی باظرافــت خــاص در سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی هــم مــورد تأکیــد قرارگرفتــه و دربنــد 14 ایــن سیاســتها تأکیــد شــده اســت: «افزایـش ذخایـر راهبـردی نفـت و گاز کشـور بهمنظـور اثرگـذاری در بـازار جهانــی نفــت و گاز و تأکیــد بــر حفــظ و توســعه ظرفیتهــای تولیــد نفــت و گاز، بهویــژه در میدانهــا مشــترک.» بایــد موردتوجــه قــرار بگیــرد. دولــت یازدهــم در ایــن حــوزه کارنامــهای موفــق از خــود برجــا گذاشــته اســت بهطوریکــه در بــازار اشباعشــده نفــت توانســت بســیار زودتــر از زمانـی کـه پیشبینـی میشـد، سـهم ازدسـترفته ایـران در بـازار نفـت را پـس گرفتـه و میـزان صـادرات و تولیـد نفـت بـه سـطح پیـش از تحریمهـا افزایــش دهــد.

فرشـاد مؤمنـی، اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه علامـه طباطبایـی دراینبـاره میگویــد: «ســالهای متمــادی از نفــت بهعنــوان بــلای اقتصــاد نامبــرده شـده اسـت، امـا ایـن دیـدگاه بـه نظـر مـن درسـت نیسـت. نفریـن منابـع تنهـا زمانـی میتوانـد درسـت باشـد کـه مـا ندانیـم از آن چگونـه اسـتفاده کنیــم. معلــوم اســت کــه یکــی از ظرفیتهــا و پتانســیلهای مهــم اقتصــادی کشــورمان بخــش نفــت و گاز و انــرژی اســت و بــه دســت آمــدن هــر نــوع پیشــرفت در تولیــد در ایــن بخشهــا قابلتقدیــر اســت. آنچــه بایـد موردتوجـه باشـد نحـوه مصـرف درآمدهـای حاصلـه اسـت کـه بحثـی جــدا اســت. بنابرایــن بازپسگیــری ســهم کشــور در بــازار نفــت یکــی از دســتاوردهای مهــم دولــت یازدهــم اســت».

موفقــت دولــت یازدهــم در حــوزه نفــت و گاز باعــث شــده اســت کــه درآمدهــای ارزی کشــورمان بــه شــکل قابلتوجهــی افزایــش یابــد و بایــد از منتقـدان پرسـید اگـر در شـرایط فعلـی از ایـن درآمدهـا محـروم بودیـم، اقتصــاد کشــورمان چــه وضعیتــی داشــت؟ حســین امیــری خامکانــی، ســخنگوی کمیســیون انــرژی بــا اشــاره بــه تأثیــر مثبــت افزایــش میــزان صــادرات نفــت بــر صنایــع میــان دســت، تولیــد و همچنیــن حفــظ چاههــای نفــت کشــور بهخصــوص میدانهــا مشــترک نفتــی و گازی، معتقــد اســت: «بایــد تــلاش کنیــم ســهم کشــور را از میدانهــا مشــترک نفتــی اســتخراجکنیم و همچنیــن مــا در شــرایط بالادســت نفــت، نیــاز بــه ســرمایهگذاری داریــم. بــرای پیشــرفت و ارتقــاء صنعــت نفــت دو منبــع وجــود دارد، منبــع اصلــی و اولیــه آنکــه داخلــی اســت و منبــع دیگــر ســرمایهگذاریهای خارجــی اســت».

قاعدتــا یکــی از مهمتریــن منابــع داخلــی بــرای کمــک بــه بخشهــای صنعتــی و تولیــدی و کشــاورزی کشــورمان اســتفاده صحیــح و درســت از ظرفیتهــای تولیــدی کشــورمان در صنعــت نفــت و گاز اســت. از ســوی دیگــر بــرای توســعه صنعــت نفــت هــم بــه منابــع مالــی نیــاز اســت و بــا توجـه بـه دیپلماسـی نفتـی دولـت یازدهـم امیدهایـی در کشـور بـه وجـود آمــده کــه ســرمایهگذاریهای خارجــی بیشــتر شــود و همینطــور برخــی کشــورها کــه ایــران را تــرک کردهانــد دوبــاره ســرمایهگذاری خــود را در صنعــت نفــت ایــران از ســر بگیرنــد.

دولــت یازدهــم همچنیــن بــا تغییراتــی کــه در حــوزه بودجهریــزی کشـور انجـام داد، موفـق شـد سـهم نفـت در بودجـه سـالانه در حـد بسـیار بالایــی کاهــش دهــد بهطوریکــه میــزان وابســتگی از حــدود 70 درصــد در دورههـای قبلـی در دولـت یازدهـم بهصـورت متوسـط بـه حـدود 30 درصـد کاهشیافتــه اســت کــه نشــاندهنده جهتگیــری منطقــی سیاســتهای اقتصــادی در اســتفاده از درآمدهــای نفتــی بــرای تقویــت بخشهــای زیربنایــی اســت و ایــن موفقیــت هــم در حالــی بهدســتآمده کــه قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی کاهشیافتــه اســت.

سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس دراینبـاره بـا بیـان اینکـه ایـران کشـوری غنـی از ذخایـر نفتـی و گازی اسـت بـر ایـن بـاور اسـت: «فازهـای مختلفـی مثـل پـارس جنوبـی در مـدار تولیـد و صـادرات قرارگرفتـه اسـت کــه قطعــا امســال و ســال آینــده افزایــش تولیــد خواهیــم داشــت کــه میتــوان در ایــن راســتا صــادرات گاز را نیــز افزایــش داد، البتــه میتــوان نفــت و گاز را تبدیــل بــه یــک ارزشافــزوده کــرد کــه ایــن بیشــتر مدنظــر ماسـت و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه منابعـی در اختیـار داشـته باشـیم تـا از محـل فـروش نفـت و گاز پالایشـگاه و پتروشـیمی احـداث کـرده و نفـت و گاز را تبدی ـل ب ـه ارزشاف ـزوده کنی ـم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.