طالی سیاه ایران روانه سرزمین یخی میشود

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

«بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، طــی امضــای یــک قــرارداد، روزانــه 100 هــزار بشــکه از نفــت ایــران بــه روســیه صــادر میشــود.» ایــن خبــر را میتــوان مهمتریــن نتیجــه نشســت مشــترک بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت کشــورمان بــا همتــای روســی خــود دانســت؛ نشســتی کــه بــه دلیــل حضـور زنگنـه در مجلـس شـورای اسـلامی بـا تأخیـری نزدیـک بـه دو سـاعت آغ ـاز ش ـد.

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس اخبــار بــه دســت رســیده از محــل ایـن نشسـت، پـس از ختـم جلسـه الکسـاندر نـواک، وزیـر انـرژی روسـیه بـه سـرعت محـل نشسـت را تـرک کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه چهـره گشـاده شـیخ الـوزرا پـس از ایـن نشسـت، نتیجـه بخـش بـودن ایـن گفتوگـو را مـژده مـیداد. چـرا کـه بـه زودی روسـیه تبدیـل بـه مقصـد صادراتـی نفـت و گاز ای ـران ش ـده و همچنی ـن نق ـش پررنگ ـی را در تأمی ـن کالا، تجهی ـزات و فنـاوری نویـن مـورد نیـاز صنعـت نفـت ایـران ایفـا میکنـد.

بـه گفتـه زنگنـه، بـر اسـاس ایـن توافقنامـه کـه ظـرف چنـد هفتـه آینـده نهایــی میشــود، روزانــه 100 هــزار بشــکه نفــت خــام ایــران بــه روســیه تحویــل و بــه مقاصــدی کــه ایــن کشــور اعــلام میکنــد، صــادر میشــود. بــه ایــن ترتیــب 50 درصــد از ارزش محمولههــای صادراتــی یــاد شــده، در موعدهـای مشـخص بـه صـورت نقـد بـه ایـران پرداخـت میشـود و بقیـه آن نی ـز ب ـرای تأمی ـن مال ـی واردات کالاه ـای روس ـی م ـورد نی ـاز ای ـران، هزین ـه میشــود. ایــن گفتــه وزیــر نفــت ایــران در شــرایطی مطــرح میشــود کــه میــزان تولیــد نفــت روســیه از عربســتان پیشــی گرفتــه و توانســته اســت جایـگاه نخسـتین تولیدکننـده نفـت دنیـا را ازآن خـود کنـد. از سـویی دیگـر بــا توجــه بــه اینکــه ایــران توســعه برداشــت از میادیــن غــرب کارون و لایــه نفتـی پـارس جنوبـی را در دسـت داشـته و بـر اسـاس توافـق اوپـک مجـاز بـه افزای ـش تولی ـد 100 هزاربش ـکهای نف ـت در روز اس ـت، پیشبین ـی میش ـود روســیه مقصــد صادراتــی نفــت ســنگین ایــران از منطقــه خلیــج فــارس یــا غ ـرب کارون (ی ـاران ش ـمالی) باش ـد.

در ادامــه ایــن نشســت وزیــر نفــت کش ـورمان همچنیــن ب ـا قدردان ـی از نقــش ســازنده روســیه در توافــق تاریخــی ســازمان کش ـورهای صادرکننــده نفـت (اوپـک)، گفـت: روسـیه عضـو کمیتـه وزارتـی نظـارت بـر اجـرای برنامه کاه ـش تولی ـد از جان ـب کش ـورهای غی ـر عض ـو اوپ ـک ب ـه ش ـمار میآی ـد ک ـه بـه نوبـه خـود متعهـد اسـت روزانـه 300 هـزار بشـکه از تولیـد خـود بکاهـد.

او در بخــش دیگــری از گفتههــای خــود بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه مـا دو محـور اصلـی را مـورد بحـث و گفتوگـو قـرار دادیـم، اضافـه میکنـد: یکــی از ایــن محورهــا علاقهمنــدی شــرکتهای روســی در توســعه منابــع نفتـی ایـران و عقـد قـرارداد در قالـب مـدل جدیـد قراردادهـای صنعـت نفـت اســت. ایــن خبــر میتوانــد نویدبخــش بــه پایــان رســیدن غایلــهای باشــد کـه بیـن متخصصیـن متفـاوت بـر سـر قراردادهـای جدیـد نفتـی موسـوم بـه ای.پی.ســی وجــود دارد.

زنگنـه بـا اشـاره بـه اینکـه در اوایـل سـال آینـده یـک کارگـروه در مسـکو یـا سـنپترزبورگ تشـکیل میشـود، یـادآوری کـرد: مـا در آنجـا بحثهـای مفصل ـی خواهی ـم داش ـت و تفاهمنامههای ـی ک ـه قب ـلا امض ـا ش ـده اس ـت ب ـه ق ـرارداد تبدی ـل میش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.