دوراهی جذب سرمایه در صنعت گاز

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

لغــو تحریمهــای یکجانبــه غــرب از دیمــاه ســال گذشــته باعــث شــد صنعـت نفـت و گاز ایـران کـه بـرای سـالها از بازارهـای جهانـی دور مانـده ب ـود، ب ـه س ـرعت کاه ـش تولی ـد خ ـود را بازیاب ـی کن ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از آژانــس رویدادهــای مهــم نفــت و انــرژی " نفــت مــا " ، حــال بعــد از گذشــت بیــش از یــک ســال از اجــرای برجــام و رفــع تحریمهــای غــرب، ایــران تــلاش دارد جــای پــای خــود را در بــازار جهانــی انــرژی بــه خصــوص بــازار گاز محکمتــر از قبــل کنــد. ایــن اراده در حالـی در میـان مسـوولان وجـود دارد کـه بـه نظـر میرسـد مواضـع مقابلـه جویانــه رییسجمهــوری جدیــد آمریــکا مانعــی در مقابــل پیشــرفت ایــران در بازارهــای جهانــی باشــد. امــا در حالیکــه دونالــد ترامــپ تــلاش دارد امکاناتــی را کــه برجــام بــرای ایــران بــه همــراه آورده اســت محــدود کنــد، مســوولان ایرانــی عقیــده دارنــد رییسجمهــوری جدیــد آمریــکا مانعــی جــدی بــرای گســترش بازارهــای صادراتــی نفــت و گاز ایــران و همچنیــن ورود ســرمایهگذاران بــه ایــن صنعــت نیســت.

بـر ایـن اسـاس معـاون امـور بینالملـل وزارت نفـت دربـاره تهدیدهایـی ک ـه از س ـوی دول ـت جدی ـد آمری ـکا در رابط ـه ب ـا اعم ـال تحریمه ـای جدی ـد علیـه ایـران مطـرح میشـود، عقیـده دارد اظهـارات مقابلـه جویانـه آمریـکا نمیتوانــد مانــع پیوســتن ایــران بــه روســیه و نــروژ بهعنــوان بزرگتریــن صادرکننـدگان گاز دنیـا شـود.

بــر اســاس آنچــه پیــش از ایــن از ســوی مســوولان نفتــی ایــران اعــلام شــده اســت، صنعــت نفــت و گاز ایــران بهعنــوان صنایــع بالادســتی بــه س ـرمایهای ح ـدود 100 میلی ـارد دلار ب ـرای توس ـعه فعالیته ـای خ ـود نی ـاز دارن ـد. ب ـه ای ـن ترتی ـب اگرچ ـه بع ـد از لغ ـو تحریمه ـا تفاهمنامههای ـی بی ـن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی ماننــد شــل و توتــال بــرای جــذب ســرمایه و تکنولــوژی امضــا شــده اســت، امــا هنــوز هیچکــدام از ایــن تفاهمنامههــا بــه قــرارداد نهایــی تبدیــل نشــده اســت. نهایــی نشــدن هیــچ کــدام از ایــن قراردادهــا در حالــی اســت کــه توتــال بهعنــوان بزرگتریــن شــریک ایــران در حــوزه نفــت و گاز، اخیــرا بــا اشــاره بـه سیاسـتهای دونالـد ترامـپ اعـلام کـرده اسـت تنهـا در صورتـی فعالیـت خـود را در ایـران آغـاز خواهـد کـرد کـه ایـران بـه تعهـدات هسـتهای خـود پایبنــد باشــد.

پاتریــک پویــان، مدیرعامــل توتــال فرانســه اخیــرا در مصاحبــهای در ایـن زمینـه اعـلام کـرده اسـت: بـازار گاز ایـران یـک فرصـت بـزرگ اسـت. بــا وجــود علاقــهای کــه توتــال بــرای ورود بــه بــازار گاز ایــران دارد، در هــر صـورت بـه نظـر میرسـد ایـن شـرکت جانـب احتیـاط را رعایـت کـرده و تـا قبـل از کسـب اطمینـان از روابـط بیـن ایـران و دولـت جدیـد آمریـکا، وارد میـدان نخواهـد شـد بـه ویـژه آنکـه ایـن شـرکت هنـوز تعهـدی اجرایـی در ای ـران ن ـدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.