گازرسانی به 3000 روستا در سال جاری

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت: در سـال جــاری عملیــات گازرســانی بــه 3000 روســتا در کشــور بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از صــدای صنعــت، حمیدرضــا عراقــی در جشـن سـبز گازرسـانی بـه شهرسـتان گچسـاران افـزود: پوشـش گازرسـانی بــه نقــاط شــهری کشــور 90 درصــد اســت و هــم اکنــون 62 درصــد از روســتاهای کشــور زیــر پوشــش شــبکه گاز قــرار دارنــد.

عراقــی عنــوان کــرد: در هفتههــای آینــده تعــداد 10 ایســتگاه تقویــت فشـار گاز در کشـور بـا حضـور جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـور افتتـاح میش ـود و زاه ـدان آخری ـن نقط ـه کش ـور اس ـت ک ـه گازرس ـانی میش ـود.

وی همچنیـن اعـلام کـرد: خـط ششـم گاز توسـط قـرارگاه خاتمالانبیـاء (ص) در حـال انجـام اسـت کـه پـس ازاتمـام ایـن طـرح دیگـر هیـچ مشـکلی بــرای صــادرات گازرســانی بــه عــراق نخواهیــم داشــت و بــه زودی در س ـالجاری ب ـه نقط ـهای خواهی ـم رس ـید ک ـه میتوانی ـم در خص ـوص مخ ـازن مشــترک گاز از قطــر پیشــی بگیریــم.

عراقــی یــادآور شــد: در حالــی کــه ســردترین دمــا را در ســال جــاری درکشـور داشـتیم کارکنـان شـرکت گاز بـا تـلاش شـبانهروزی خود نگذاشـتند لحظ ـهای گاز کش ـور قط ـع ش ـود.

بــه گفتــه وی، اولیــن جشــن ســبز در بخــش گازرســانی در شهرســتان گچســاران برپــا شــده اســت و ایــن خــود نشــان از تــلاش دولتمــردان و مسـوولان اسـتان کهگیلویـه وبویراحمـد و نماینـده گچسـاران و باشـت دارد.

معــاون وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران و جمعــی از مســوولان کشــوری و اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــرای برگــزاری جشــن نخســتین شهرســتان ســبز گازرســانی و شــروع فــاز ســوم گازرســانی بــه شـهرهای قلعـه رییسـی و دیشـموک بـه اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد سـفر کــرده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.