امضا تفاهم نامه همکاری مناطق نفت خیز جنوب و گروه مپنا

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

پنجمیــن تفاهــم نامــه و قــرارداد محرمانگــی مبتنــی بــر چارچــوب قـراردادی شـرکت ملـی مناطـق نفـت خیـز جنـوب، بیـن ایـن شـرکت و گـروه مپن ـا امض ـا ش ـد. ای ـن تفاه ـم نام ـه و ق ـرارداد محرمانگ ـی ب ـا ه ـدف مطالع ـه ســه میــدان کرنــج (مخــازن آســماری، پابــده و خامــی)، پارســی (مخــزن آسـماری) و رگ سـفید (مخـازن آسـماری، بنگسـتان و خامـی)، بیـن حمیـد دریـس مدیـر امـور فنـی شـرکت ملـی مناطـق نفـت خیـز جنـوب و عبـاس علـی آبـادی مدیرعامـل گـروه مپنـا در اهـواز امضـا و مبادلـه شـد .

ایـن تفاهـم نامـه بـر اسـاس مـدل قـراردادی پیشـنهادی شـرکت ملـی مناطـق نفـت خیـز جنـوب کـه بـه تصویـب هیـأت مدیـره شـرکت ملـی نفـت ایـران رسـیده اسـت منعقـد شـد و طـی آن گـروه مپنـا متعهـد شـده اسـت در مـدت زمـان حداکثـر 6 مـاه طـرح پیشـنهادی خـود را بـرای توسـعه ایـن میادیــن ارائــه نمایــد. شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب، تــا کنــون بـرای توسـعه 4 میـدان کرنـج، پارسـی، رگ سـفید و شـادگان بـا شـرکتهای پرگـس، شـلمبرژه، توسـعه صنعـت نفـت و گاز پرشـیا و شـرکت توسـعه انرژی نفـت نویـن کیـش (تنکـو) تفاهـم نامـه همـکاری امضـا کـرده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.